Sätter människan i centrum

Möt Homo Liberalis, den nya konsumenten, med hennes önskemål och drömmar och sök "magiska tomrum" där fruktbara innovationer kan skapas. I denna artikel beskrivs Modell-N (senare CrossSensor) av Imi Makos, chefredaktör och initiativtagare till "Kreaprenör", och L.O. Landin, Markos parhäst i arbetet att skapa ett humanteknologiskt forum. De beskriver schematiskt hur Modell-N kan användas i praktiken.

Modell-N:s individ- och relationspräglade vertikala axel, som representerar den nya generationen, Homo Liberalis, en ny fri människa.Modellens styrka som omvärldsmodell är att den verkligen sätter Homo Liberalis, den fria människan, i centrum. Hon är en ny och uppkäftig "glokalist", som alltså samtidigt är både global och lokal. Och som sådan värnar hon om sin egen, individuella identitet och integritet, samtidigt som hon är mån om att skapa relationer med andra glokalister. I Upplevelsesamhället, The Experience Economy, försvarar Homo Liberalis därför inte bara de individberoende utan lika mycket de relationsberoende värdena.

Påverkade av medier som Televisionen och persondatorn med Internet kämpar den svenska Homo Liberalis både för djurens rätt i lantbruket (lokalt) och i Borneos regnskogar (globalt). Hon hejar både på ”blågult” (lokalt) och Manchester United eller Real Madrid (globalt).

Studera modellens vertikala grundlinje på den första bilden ovan, som markerar de krav, önskemål och drömmar, som vi måste tillmötesgå om vi vill nå Homo Liberalis. (Dessa krav, önskemål och drömmar beskrivs i detalj in en tidigare artikel.) Och observera att denna fria individ inte längre kan tillfredställas enbart med industrisamhällets PUSH-princip, dvs masskommunikation, massproduktion och övergripande politiska beslut. Vi är helt enkelt tvungna att tilllämpa LeoNardos PULL-princip. Just det, dra fram Homo Liberalis´ alla krav, önskemål och drömmar och möta dem.

Och det gör du i modellen med utgångspunkt från den framlidne kanadensiske mediagurun Marshall McLuhans teser om att allt utgår ifrån människans strävan att alltid förbättra och förlänga utifrån sina egna fysiska och psykiska förutsättningar - musklerna förbättras och förlängs med hjälp av maskiner, ögonen med hjälp av kikare och mikroskop, öronen och rösten med hörlurar och högtalare osv. Och hjärnan kan numera också förlängas med hjälp av datorn och känslorna fördjupas med Televisonen. Vilka mänskliga förutsättningar du sedan väljer att lägga in på horisontalaxeln för matchning i Modellen, det avgör du själv, beroende på vad det är du vill beskriva och analysera.

”De magiska tomrummen” för varje minimering resp maximering av våra förutsättningar kan du sedan finna med hjälp av Modellen i form av potentiella relationsgemenskaper (vi tycker att relationsgemenskap är ett bättre begrepp än särintresse) genom att matcha den valda positioneringen på horisontalaxeln mot vart och ett av begreppen på den vertikala linjens värdeskala - dels norröver och dels söderöver.

Det är på LeoNardos horisontella axel, som olika särintressen linjeras, som ska matchas mot Homo Liberalis´ krav, önskemål och drömmar. Märk väl att LeoNardo-modellens horisontella flödesprocess tar hänsyn både till minimering (västerut) och maximering (österut) av utvalda relationsgemenskaper.

Norr och Söder, Väster och Öster

Låt oss förtydliga modellen för dig:

Nord-sydaxeln representerar ”den glokala medborgaren”, ”den nya konsumenten”. Upplevelsesamhällets individberoende värden finner du norrut; från hälsa till integritet. De relationsberoende värdena hittar du söderut; från hänsyn till slutmålet, nya gemensamma upplevelser med andra människor.

LeoNardo omvärldsmodell minimerar alltså västerut och maximerar österut. För att få ett grepp om modellen, låt oss börja med att göra fyra "grova" illustrationer, som samtidigt speglar fyra livsavgörande och värdegrundande grundbegrepp ur vårt gemensamma judisk-kristna kulturarv, representerade av de fyra hörnen i modellen.

I nordvästkvadraten längst upp till vänster i figuren tänker vi oss att finna Kroppen, den gripbara med den ogripbara och osynliga själen, ett uttryck för minimeringen av ett enkelt och individuellt liv.

I sydvästkvadraten kan vi tänka oss att finna Adam & Eva, som symboler för minimeringen, utgångspunkten för relationen mellan Gud och människa och ett djupare liv, som söker mening, frestelse och valmöjlighet.

I nordostkvadraten kan vi sedan tänka oss att finna Dansen kring guldkalven och som en följd därav de lagar som uppstår, Moses med stentavlorna, som representant för de yttersta normerna och lagarna för den individuella livsnjutningens maximering (hedonism).

Och i sydostkvadraten längst ner till höger tänker vi oss slutligen att finna Jesus, som exempel på maximeringen av kärleken, empatin och relationen till andra människor!

På samma sätt hittar vi grundläggande (minimerande) kunskaper om vår kropp, om att äta och att dricka rätt, näringslära o s v i det individorienterade nordvästra hörnet, medan maximering av relationsriktningen hamnar i det sydöstra hörnet, vilket skulle kunna exemplifieras med den frivilliga samvaron, umgänget med andra och likasinnade människor i församlingar, matkulturer, restaurangliv och på fester.

Hur uppstår och fylls magiska tomrum

Nu undrar du förstås hur du ska kunna använda modellen för att få nya idéer, upptäcka nya lysande lösningar och affärsmöjligheter i just ditt verksamhetsområde, i din bransch.

Det är vad vi med vår terminologi skulle vilja beskriva som; Hur fyller jag ”de magiska tomrummen” med kreativ kunskap när det gäller forskning, design, kommunikation, produktion och distribution på mitt verksamhetsfält?

Då måste du först lägga till modellens tredje dimension, de diagonala, streckade linjerna i figuren, som representerar alla de tekniska och samhälleliga omvärlds- och affärsfaktorerna. Med sådana faktorer inlagda kan du definiera koordinater i systemet (i nordväst, sydväst, nordost och i sydost). Och modellen tvingar oss alltid att ta hänsyn till den nya konsumentens värderingar, eftersom dessa på horisontalaxeln hela tiden styr inläggningen av varje koordinat. Bakom varje sådan definierad koordinat tydliggörs nu "magiska tomrum", vilka är en följd av att samhällen och teknik utvecklas.Låt oss nu applicera LeoNardo-modellen på audio-området: HÖRSEL och RÖST. Enligt Marshall McLuhan är varje epokgörande innovation således någon form av förbättring eller förstärkning av människans (sinnes)organ. I musikens fall gäller det vår röst och våra öron...

Test av modellen på hörsel och röst

I vårt första exempel har vi valt att studera området audio, som domineras av hörsel- och röstförstärkning. Framförallt med musik, Homo Liberalis´ kanske viktigaste relationsgemenskap.

På den horisontella axeln börjar vi alltså med att från centrum och västerut notera en växande grad av minimering av vår hörsel och röst. Det leder oss först till hörsel- och talsvårigheter, över autism och mutism till total dövhet och därav följande stumhet. Längst ut på västaxeln tänker vi oss alla exempel på lärare och forskare i tal och hörsel (logopeder och audiologer m fl).Från vänster tänker vi oss sedan olika slags förbättringar, som övergår i förlängningar när vi passerar mitten och går österut.

Maximeringen (förlängningar) sker i modellen således från mitten och österut längs samma horisontalaxel. Vi går från normal hörsel- och talförmåga över olika slags talanger när det gäller att behärska sång och musik, över musikanter med förmåga att sjunga, spela olika instrumet o s v, till tonsättare och regissör och till personer som forskar och undervisar i dessa ämnen.Om vi på samma sätt definierar varje ”egenskap” (="relationsgemenskap") hos Homo Liberalis på horisontalaxeln och "matchar" dessa mot varje grupps krav, önskemål och drömmar på vertikalaxeln uppstår det tomrum mellan varje sådan definierad "gemenskap". Dessa tomrum är delvis redan fyllda av kreativa innovationer.

Men - merparten av dessa tomrum är varken kartlagda eller fyllda... Ännu!!!

Här några exempel på tomrum

Vi tar nordvästra delen hos Homo Liberalis och fokuserar INFLYTANDE och matchar det mot hörselskador och dövhet. De hörselskadade kräver genom sina organisationer att döva ska betraktas som ett friskt (!) minoritetsfolk med eget språk. Ett krav som riksdagen till hälften har accepterat. Teckenspråk räknas sedan 1981 som ett eget språk, men de döva räknas inte som en folkminoritet. Än så länge!I tomrummet, som har uppstått som en följd av dövas krav och beslut, märker vi att översättning från och till teckenspråk nu förekommer i flesta offentliga sammanhang. Liksom textning av vissa svenska talfilmer och dokumentärer i televisionen. Det har resulterat i en ny yrkesgrupp. Sverige har idag drygt 500 tolkar i teckenspråk.

Men tomrummet är större än så. Nu finns det redan texttelefoner, bildtelefoner och mobiltelefoner med ”tangentbord” för döva, som ringer upp med vibration. Vi får snart små apparater, som översätter tal till skrift. En spännande innovation även för de hörande. Och det finns gott om plats i tomrummet för andra innovationer.

Tysta instrument........

Den största marknaden med gapande tomrum finns dock i sydost, på relationssidan. Här har vi fokuserat hänsyn, som i dag varje musiker måste ta till sin omgivning. De höga volymerna håller på att bli en hälso- och miljökatastrof. Och japanska Yamaha har utnyttjat tomrummet med ett tekniskt enkelt, men magiskt påhitt: The Silent Instruments - från piano till fiol !!!Med hjälp av hörlurar kan man spela på dessa instrument utan att störa resten av familjen, grannarna med flera. Den som spelar hör sin musik perfekt, men ingen annan. Med en knapptryckning kan dock ett tyst instrument förvandlas till ett vanligt, ljudande instrument.

Samtidigt dyker en ny volymsvag motrörelse upp och lanserar sig under namnet Woody-klubbar i ”det magiska tomrummet”. Woodys sprider sig just nu över hela landet. Ambitionen bakom dem är att låta country- och rockmusiken tala tystare. Ja, Woody-klubbarna har avskaffat EMA-telstars hangarer med väggar av Marshallförstärkare och blodiga öronproppar.

Om blodiga öronproppar kan Sveriges främsta audiolog professor Stig Arlinger berätta mer. Han är en av medarbetarna bakom boken LJUV MUSIK OCH ÖRONPROPPAR, som sätter ljudet, hörseln och hörselskadorna på dagordningen. Stig Arlinger är också engagerad som tongivande lärare av Malmö-företaget ENTOMED, ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom ÖNH - ÖRON-NÄSA-HALS -diagnostik, som också har fyllt ett magiskt tomrum genom sina välbesökta kurser riktade till de hörselkontrollansvariga på vårdcentraler och i företagshälsovården. Och ENTOMED har också tagit fram och tillverkar ett standardinstrument - audiometern - för kontroll av hörsel- och bullerskador. Och dessa förorsakas idag i hög grad av musiksektorns företag.

Rytmterapi

Audiologen, professor Stig Arlinger är gränsöverskridare från naturvetenskap i väster till konsten i öst. Men det finns också gränsöverskridare från andra hållet, från konstsidan i öster.

Jazzmusikern och trumslagaren Ronnie Gardiner, som brukar hålla takten åt Charlie och Lennie Norman, kan idag titulera sig Rytmdoktor. Han har nämligen sedan början av 1980-talet utarbetat en rytmterapi, som bl a hjälper strokepatienter med talsvårigheter och autister, som vägrar tala. På bilderna ovan representerar det blå och det röda våra båda hjärnhalvor och principen för hur hjärnan leder vår kropp. Ronnies rytmterapi bygger på ett mångårigt praktiskt studium av hjärnans funktion.Trumslagaren Ronnie Gardiner visar alltså hänsyn och hamnar i tomrummet mellan människor med talsvårigheter och autister. Som Rytmdoktor leder han ett terapiföretag och kompletterar logopeder.

Simsalabim: En känd sak + en annan känd sak = En okänd sak. 1+1 blir 3, när "magiska tomrum fylls". I Ronnies fall, en ekvation, som kräver kreativ talang.

Möt gränsöverskridare

Men det finns döva, som har hörselrester kvar och som inte vill isolera sig med bara teckenspråk. Och i tomrummet dyker det upp empatiska(!) forskare och läkare inom ÖNH. De vet att den som har hörselrester kvar kan bli hörande, om han/hon opereras och får s k Cochlea Implantat, som i sin tur förstärks med olika typer av hörapparater. Detta skulle emellertid visa sig innebära stora psykologiska, social-pskologiska och pedagogiska problem för CI-folket. Plötsligt blir man varken accepterad bland de döva eller bland de hörande. Man har lämnat en grupp och blir inte helt accepterad av en annan.

Låt oss till sist gå över i den nordöstra kvadraten , där instrumentalister markerar sin individuella IDENTITET med egen musikstil och märkesinstrument. Stilen kan vara klassisk, pop, rock, country, jazz osv och instrumenten växlar därefter. I tomrummet hittar vi Steinway, Yamaha, Roland, Dixon och prisvänliga synthar. Men här finns också utrymme för flera akustiska och elektroniska nyheter. Ett svenskt exempel är Mikael Sandén, Sveriges nye Bohlin, som bygger exklusiva gitarrer åt landets musikelit.

Nu är vi intresserade att höra om denna snabblektion i användning av LeoNardo-modellen har givit dig några associationer. Kommentera gärna och passa på att anmäla intresse för att själv arrangera ett LeoNardo-seminarium. Där kommer du att få testa modellen i din egen miljö och få träffa olika gränsöverskridare, som vi kan engagera antingen med din hjälp eller genom vårt stora nätverk av konstnärer, artister och vetenskapsmän.

Efter att du nu har läst vår syn på Modell-N:s tillämplighet, skulle det vara intressant att få dina reflektioner och kommentarer.


Imi Markos och L.O. Landin
Chefredaktör resp processledare i kunskapsnätverket Kreaprenör®