HEARING för framtida allianser


Den 4 mars 2004 samlade vi ett 40-tal av "de klokaste människor vi känner" i EBC - Efficient Business Club för en KREAPRENÖR-HEARING om FRAMTIDEN.

Framtiden känner vi bäst, eftersom den har vi haft hela tiden. Värre är det med historien, som många känner betydligt sämre, eftersom den har kommit till först senare. Mötet hålls på Stockholms "nya" konferenshotell - Clarion vid Skanstull.


Kenny Lövingsson,
konsult i affärsledning,
företagsinspirator
med egna företaget
Assimilator,
och en av EBC-KREAPRENÖRs
trogna vänner.
Kenny är moderator
för mötet
och hälsar
välkommen
tillsammans med
värden för hearingen
L.O. Landin,
vd EBC-gruppen.

KREAPRENÖRER SOM IDENTIFIERAR TOMRUM OCH GÖR DEM MAGISKA

Mötet syftar till att samla personer i vårt nätverk, och med vilka vi kommunicerar enskilt och i mindre grupper, för att korsbefrukta och få idéer värderade. I etablerade organisationer träffas man ofta i organiserade former - i kafferum, på "måndagsmöten", "kick-off", säljmöten etc - för att ympa, korsbefrukta och utveckla. I "nätverk" behövs möten av den här typen för att nya fruktsamma allianser ska uppstå.

Imi Markos inleder med att berätta hur långt den nurenässansprocess har kommit, som han har startat med L.O. Landin, inspirerade av dårenässansens Leonardo da Vinci, och som organiserats under varumärket KREAPRENÖR.

I korthet säger Imi att "det inte går att förstå den nya konsumenten med hjälp av traditionell analys". I dagens verklighet, formad av människor som nu i snart två generationer har påverkats och förändrats av Televisionen i kombination med datorer med Internet, krävs PERCEPTION. Som tydliggör våra sinnen och får oss att varsebli den verklighet vi lever i. Först då kan vi identifiera de nya möjligheter (=tomrummen) som hela tiden uppstår med hjälp av ny teknik. Utan PERCEPTION missar vi mycket av det som egentligen händer.

Det går att utveckla sin förmåga att identifiera tomrum. För det krävs KREAPRENÖRER, människor med förmåga att i ord och handling förena hjärna med hjärta. Människor som vågar bejaka sina sinnen och som låter sig stimuleras av sin fantasi.

Vår process har formaliserats genom att vi har registrerat varumärket KREAPRENÖR®. Mötesdeltagarna bjuds in att vara delaktiga i det fortsatta arbetet.Hypotesen som deltagarna ska utvärdera till nästa möte är:
Om all utveckling sker genom våra sinnen borde behovet vara stort för en ny modell, som effektivare än dagens modeller byggda på gammal kunskap, konkretiserar de nya affärsmöjligheterna. Affärsidén är att med hjälp av den modell vi tänker oss katalogisera Sveriges resurser i ett nytt, databaserat register, som ersätter industrisamhällets gamla SNI-kod, som inte längre fungerar.

Imi Markos avslutade med att visa hur den modell som KREAPRENÖR® med växande framgång använder för att beskriva och exploatera nya affärs- och utvecklingsmöjligheter i regioner och företag.

HÄLSOFORUM och HANDLINGSKRAFT


Hälsa är centralt i det samhälle som växer fram, inleder Mats Brunell beskrivningen av nästa innovationsområde, nästa "tomrum". Mats är affärsutvecklare, som här ses till höger i bild tillsammans med dagens värd L.O. Landin.

EBC-gruppen driver sedan lång tid en Dialog mellan allmänläkare och specialister, som har utvecklats till ett välbesökt, kontinuerligt fortbildningssymposium via brev och numera också Internet.

Nyligen har Läkardialogen förlängts med en Dialog också med Hälsokonsumenter i samarbete med tidskriften DOKTORN, en vetenskaplig hälsotidning som når hälsokonsumenterna när de är som mest motiverade, nämligen via Läkemedelsbud, en ny informationskanal för patientinformation direkt i väntrummen. Såväl Läkardialogen som Läkemedelsbud stöds av läkemedelsindustrin och andra hälsoföretag, och är oberoende, hälsokonsumentstyrda informationskanaler med kompetensstöd av läkare och andra specialister. På bilden ovan samtalar Johan Blom, chefredaktör för tidskriften DOKTORN med bröderna L.O. och Claes Landin, ansvariga för SVAR LÄKARFORUM, och numera också för nya FORUM DOKTORN på Internet.

Läkardialogen sker i samarbete med Svensk Medicin Information, ett företag i Bonniergruppen. Liknande verksamhet finns sedan en tid i Norge och har nu även startat i Finland i samarbete med Rubinstein Consulting.

Mats Brunell avslutar med att berätta hur vi under arbetsnamnet Hälsoforum nu planerar för att skapa det ledande, hälsokonsumentdrivna, läkarstödda och företagsfinansierade kunskapsforumet. Parallellt med producentstyrda forum som Landsting och Apotek erbjuder. Målet är att under en 3-årsperiod nå hälften av allmänläkarna och 500.000 hälsokonsumenter - varav 100.000 betalande - i Sverige.

Företagssjuka och företagshälsa

När organisationer når en viss storlek ”börjar de få ett eget liv som delvis motverkar det ursprungliga syftet, vilket på olika sätt är skadligt för individerna i organisationen”, fortsatte Simon Elvnäs. Han är ursprungligen musiker, som efter att ha praktiserat som byggjobbare började som arbetsterapeut inom Landstinget. Nu håller Simon på med en magisterutbildning i ergonomi med organisationsinriktning och har sedan tre år startat ett eget "nätverk", ERA-gruppen för Entreprenad och Rådgivning i Arbetsmiljöfrågor.

Vårdapparaten har gått i stå och Näringslivet byggt på storföretagsamhet har problem med både etiken och innovationskraften, vilket kommer sig av oförmåga att engagera människor i dagens samhälle. Sverige har hamnat i en situation med växande sjuktal, sjunkande köpkraft och bristande global konkurrensförmåga.

I detta läge växer det fram en ny bransch framför våra ögon som vi dock inte ser. Ett tomrum håller på att fyllas, som vi kan kalla Hälsa och Affärer. Det är hälsa människor efterfrågar - inte vård - och det är affärer vi vill ha, som ger livsnäring. Inte ett Näringsliv som idag delvis har blivit sitt eget ändamål och som bäst tycks "göda" endast några få.

"Vi måste ha enkla, billiga undersöknings- och mätverktyg för att det ska bli pengar kvar för att genomföra förändringar”, säger Simon.

Företag genomför en rad olika aktiviteter som spretar åt olika håll – spridda skurar – som man fortsätter med därför att det tycks fungera. Lite friskvård här, en ”kick-off” där, en REHAB-utredning och en ergonomiutredning osv. Men var finns helhetsperspektivt.En lösning som Simon presenterar är ett nätverk av specialister, som hålls samman av en gemensam vision utan organisatorisk överbyggnad, och alltså utan stora kostnader och negativa organisationseffekter. Sic! Nätverket presenterar sig på Handlingskraft, en Internetplats som driftas i samarbete med EBC. Mötesdeltagarna bjuds härmed in att vara med och bidra till utbyggnaden av detta kompetensnätverk.


Håkan Nybäck, ansvarig för tjänsteutveckling för hälsa i försäkringsbolaget SalusAnsvar, talar med föredragshållarna Victoria Ekegren,Aitellu, och Simon Elvnäs,ERA.

 


Johan Palm,Deloitte, samspråkar med Fredrik Silfver, som är projektledare i IT-utbildningsföretaget Contento, ett företag som ägs av entreprenören Salvatore Grimaldi.
OMVÄRLDSBEVAKNING

AI står för Artificiell Intelligens. Och AITELLU är således "göteborgsengelska", som betyder att Artificiell Intelligens ger dig information. Inte mycket men rätt information vid rätt tidpunkt. På så sätt kan Aitellus ambition jämföras med EBC Dialogs: "Så bara att Du läser. Och så lite att Du hinner." Projektledaren Victoria Ekegren och docent Peter Nordin är ett par av grundarna till det nystartade utvecklingsföretagt AITELLU Omvärldsbevakning. På kort tid har de skaffat sig en position inom området "omvärldsbevakning". De finns på Chalmers Innovation i Göteborg och bygger sin kompetens på Peter Nordins forskning i komplexa system.

- Först kom markägande, sedan kom kapitalägande, som sedan blev hjärnornas kamp och "kunskap är makt". I framtiden kommer "artificiell intelligens". Men det är inte frågan om "antingen-eller" utan om "både-och".

- Intelligens är förmåga att komprimera information, säger Peter Nordin.

Aitellu har sedan oktober 2003 börjat introducera sina idéer om hur beslutsfattare ska förbättra sin förmåga att se tendenser och tidigare än andra upptäcka dolda samband med hjälp av AI - rätt information till alla. Bland annat inom läkemedelsindustrin, där man således arbetar tillsammans med EBC.

KOMPETENS I NÄTVERK

Arne Olin (till vänster) representerar IIP-akademin Investors in People och har deltagit i Efficient Business Club-sammanhang sedan 1990. Arne arbetar med kvalitetsfrågor och har särskilt koncentrerat sig på kvaliteter i kommunikation och marknadsföring - relationer och dialog på EffiClub-språk. Det har lett honom in i samarbetet med Investors in People, som är en metod för att "benchmarka" och kvalitetssäkra så att ledningens visioner att t.ex. "arbeta med och nära kunden" blir verklighet. Arne öppnar möjligheter till samarbete inte minst med Handlingskraft.

Om ett annat lysande exempel på "kompetensutveckling i nätverk" berättar Staffan Ström. Han har tidigare suttit i ledningen för Huddinge Kommun och är idag rektor för The Southern Stockholm Summer University, som bedriver en unik vidareutbildning på universitetsnivå i samarbete med Södertörns Högskola och de bioteknikresurser som finns i Huddingetriangeln i södra Stockholm. Sveriges största köpcentrum, "Kungens Kurva" lockar årligen dit 10 miljoner besökare. Utbildningscentrumet i samma region lockar 5 miljoner. Kompetensutveckling borde vara vår nästa huvudnäring menar Staffan, som samtidigt öppnar "dörren för samarbete" med Hälsoforum och Handlingskraft.
Arne Olin i samspråk med Johan Varland från konsultföretaget Headworker.


Mats Brunell etablerar idéerna om Hälsoforum och Handlingskraft hos Staffan Ström, Southern Stockholm Summer University.

DEN INTERNA INTJÄNINGSFÖRMÅGAN

En "äkta" affärsdriven verksamhet kräver excellence både vad gäller den interna och den externa intjäningsförmågan. Börje Paulsson inleder med att beskriva ScoreBase, ett hjälpmedel som i realtid visar och sprider information om ett företags intjäningssamband till ALLA i företaget - d.v.s. kunskap om samtliga kostnader och intäkter i varje led inkl. samtliga fasta kostnader, utvecklings- och försäljningskostnader, nedbrutet i en och samma gemensamma företagsvaluta. Och ända ner på lönsamhet per produkt resp. kund. Först då blir det i realiteten möjligt att göra HELA företaget affärsdrivet, d.v.s. när ALLA i företaget har samma bild om och samma mått på hur och vad företaget tjänar pengar. Med traditionell kostnads-intäkts-styrning gäller det att hålla eller slå sin budget, vilket är långtifrån samma sak.

Den kvantitativa analys, som ScoreBase tillför, är "den felande länken", som fyller de "tomrum" som de vanliga affärssystemen inte klarar av att fylla. Börje intresserar sig mer och mer för den kvalitativa delen i värdekedjan och att sådan information integreras i ScoreBase för att få helhetssyn på intjäningen i HELA organisationen.

Den kvantitativa information, som ScoreBase tillför, kopplar dessutom väl till tankarna bakom EBC Dialog för att integrera kvalitativ marknads- och kundinformation bland samtliga resultatansvariga - resultat av den externa intjäningsförmågan.

DEN EXTERNA INTJÄNINGSFÖRMÅGAN


Dan Rubinstein leder i många år i Rubinstein Consulting arbetet med att utveckla programmet Excellence in Customer Care = den externa intjäningsförmågan.

När utbudet blir oöverskådligt, säger Dan, bygger den externa intjäningsförmågan på konsten "att inte lova för mycket och därefter leverera mer än kunden förväntar sig". Och för att klara det måste man kunna "lyssna" för att få reda på kundens dolda behov. Inte sälja produkter, utan leverera lösningar. Och det är många företag dåliga på, anser Dan. Han har själv gjort mer än 3000 personliga intervjuer med kundernas kunder genom åren och hört massor som hans uppdragsgivare aldrig hört. Ouppfyllda "tomrum", säger Dan, för att anpassa sig till mötets dialektik.

- Säljarnas budskap handlar nästan alltid om egenskaper, trots att kunderna vill ha nytta. Och det är där som Rubinstein och EBC har hittat varandra. EBC Dialog handlar om att kommunicera nytta och värde - lösningar och dialog.

I "tredje vågen" (enl. Toffler), upplevelsesamhället eller "the experience society (enl. Pain och Gilmore, eller individsamhället, som Dan vill kalla det nuvarande samhället, ett uttryck han f.ö. lånar från professor Christian Grönroos på Handelshögskolan i Helsingfors med vilken Dan länge har samarbetar, gäller det att sälja lösningar. Och vad är det då som hindrar företag från att göra det. Jo säger Dan, det är svårigheterna att tänka bort från produkt mot värdeskapande, brist på lyssnarskap, oförmågan att skapa beslutscirkeln tillbaka till företaget - att skilja på ut- och information - samt alltför produktionsorienterad prissättning.

Anki Ahrnell, Guide Architects, har lång erfarenhet av hur svårt det har varit, särskilt i större företag, att få¨individens växande betydelse att slå igenom i företagets strategi och därmed i intjäningsförmågan.Hon samtalar här med Lennart Åsell,
Huvudholmen Konsult.


INBILDNING

Nils af Winklerfelt är en av den första generationens Webekonomer, som har "fått ta mycket stryk" under Internet-epokens inträde i Sverige. Redan 1994 startar han en webbyrå på Gotland. 1996 träffar han L.O. Landin, EBC, och Nils är därför inspiratören till det som EBC idag har utvecklat vad gäller tredje generationens dialog på nätet. Nils talar om "nyttan med simulering" och sammanfattar dagen med att berätta om hur han idag arbetar med simulering som verktyg för att "träna affärledarskap". Det är ingen brist på UT-bildning. Tvärtom - många, lärare, företagsledare och andra är ofta väl utbildade. Problemet är att dra verklig nytta av all utbildning i praktiken. Att släppa loss det intellektuella kapital som finns överallt. För det fordras IN-bildning på platsen. Idrottsmän tränar 90% och tävlar 10%. Företagare tävlar hela tiden, men tränar sällan eller aldrig. Nils menar att detta är den allra största anledningen varför det är så svårt att introducera och dra verklig nytta av ny IT-teknik i näringslivet.

BOXRESONATOR - ett pedagogiskt nytänkande för att tydliggöra dialog och budskap IN och UT.


Kai Johansson avslutar en "späckad" dag med att göra en filosofisk återblick och samtidigt ett avstamp mot framtiden. Kai menar att vad vi talar om hela tiden är Tanke, Beslut, Handling och Resultat. Och det som skiljer oss från bananflugorna är egentligen väldigt lite. I ett TV-program nyligen visar man att också en bananfluga kan stimuleras att lära sig att fatta beslut om hon ska gå upp och ner på ett halmstrå. Det som emellertid borde skilja oss från bananflugan är att kunna ge svar på frågan "Varför jag går upp eller ner?". Att lära sig att kunna välja mellan att gå upp eller ner har med IQ att göra - d.v.s. intelligens, att kunna komprimera information för beslut, som Peter Nordin tidigare definierade. Att stimuleras till det ena eller andra har med EQ att göra - d.v.s. känsla och njutning. Men att kunna handla och kunna föreställa sig ett resultat har med FQ att göra - d.v.s. fantasin att kunna föreställa sig något som ännu inte finns - ett resultat. Det är fantasin som skiljer oss från bananflugorna.

Kai är en "äkta" renässansperson som liksom sin medeltida förebild Leonardo da Vinci menar "att all vår kunskap kommer ur vad vi känner". Med hjärnans, och fantasins hjälp kan vi sedan föreställa oss sådant som ännu inte har inträffat. Leonardo konstruerade t.ex. en helikopter långt innan det överhuvudtaget var möjligt att flyga. Därför att han, som han själv har nedtecknat, kunde föreställa sig vilken fantastisk känsla det är för en människa att flyga. En känsla som sitter i hela livet, vilket Leonardo alltså nedtecknade 500 år innan Vingresor gjorde sin reklam om "känslan som sitter i länge".

Kai har utvecklat ett pedagogiskt hjälpmedel - den röda- (idé- och visionsrummet), den gula- (regel- och administrationsrummet) och den gröna- (design- och händelserummet) -asken-i-asken-modellen - BoxResonatorn - med vars hjälp vi bättre kan tänka oss - simulera - vad som händer i framtiden.

Kais koncept bygger på grekernas Oikos-perspektiv = hem, hushåll. Det förenar ekologi med ekonomi. Utgår ifrån människan och hennes fria val, beslut och handlingar, och att det gäller att verka utan att omgivningen skadas, samt arbeta så att alla förstår processer och kan hantera informationsbrus och erbjudanden. Det gäller i hög grad att inbilda människor på platsen - i företag och i regioner. Och att lära av historien för framtiden.


Nils af Winklerfelt simulerar här marknadskonsult Ove Högman. Ett av flera personliga möten under denna EBC HEARING. Vi hoppas få träffa dig nästa gång. Alla var överens om att detta möte ska följas av ett nytt utvecklingsmöte i höst om "Relationer och Dialog i Framtiden".

Nästa möte planerar vi att hålla i Göteborg fredagen den 22 oktober på temat "Det intellektuella kapitalet". Notera tid och plats i din almanacka.