Vägar till Helande för Människa och Jord


Karl E. Arfors, Eva Pettersson, Peter Elmberg och Inga-Lll Wener

Vägar till Helande för Människa och Jord – en konferens som samlade 170 deltagare i Stockholms Lärarhögsskola den 8-9 september 2006. Detta är ett referat om konferensen från tidskriften Sökaren.

I sex föreläsningar och ett 20-tal seminarier lyfts temat fram – ett holistiskt ”smörgåsbord” där deltagarna fick vissa rätter framdukade och andra kunde väljas.

Det är föreningen Brobygge & Dialog som arrangerar konferensen i samarbete med Brommadialogen, föreningen Kreaprenör, Center för Energimedicin, Mundekulla Kurs & Retreatgård och studieförbunden Bilda och Sensus. Flera musiker och sångare medverkar: Gunilla Lagneryd, Jon Anker Holm, Peter Elmberg, Thomas Wiehe och Lani Tranberg.

Vi frågar Inga-Lill Wener, konferensens moderator och initiativtagare, vad syftet är med detta möte.

– Vi vill sprida kunskap om de starka samband som forskningen har funnit mellan tro, dvs andlig medvetenhet – hälsa – välbefinnande och hur vi tar hand om vår jord, säger hon. I Rom forskar den danske teologen Nils Christian Hvidt om dessa samband. I USA har forskning pågått i 20 år. Vi ligger även många steg efter när det gäller samarbete t ex mellan komplementär medicin (integrativ) och terapi med den mer konventionella. Vår konferens handlar också om hur människans, vårt eget helande, kan bidra till jordens helande. Vi vill att alla som inte vet eller tänkt på att allt hänger ihop ska få bli delaktiga i det vi vet att vi vet: att vi inte bara är kroppsliga maskiner utan vårt psyke och vår själ samverkar med kroppen på ett fantastiskt och mirakulöst sätt för att skapa en balanserad helhet av mig, av dig som människa. Och i denna helhet påverkar vi varandra.
– Har man utbyte av er konferens även om man inte har en tro eller andlig medvetenhet, som du kallar det, undrar jag?
– Ja, det tycker jag, säger Inga-Lill. Har man inte känt behov av att söka sig inåt så finns det säkert mycket livsvisdom att förmedla från det egna livet både hos medverkande och deltagare som kan komma andra till del. Det är denna rymd vi känner ett ansvar för när vi skapar mötesplatser och anlägger ”broar” för mänskliga möten. Forskningens vetenskapliga samband och den beprövad erfarenhetens personliga sanningar är här viktiga redskap att pröva i mötesdialogens öppna landskap. Ibland kan en helande process igångsättas där vi minst av allt anar det.

Harry Månsus, teolog, författare och Brommadialogens grundare, talar som förste föreläsare om Skapelsens helhetssyn på helande.

– Enligt bibelns dynamiska skapelsesyn är människan insatt i ett ekologiskt livsflöde som pågår varje sekund. Utan detta förnyande och helande livsflöde i skapelsen skulle inga sår helas, inga välutrustade sjukhus fungera och inga sjuka havsbottnar tillfriskna. När vi ser ett läkarteam i aktion fascineras vi av deras kompetens och utrustning. Ändå vet varenda läkare och sjukvårdare att de inte har en chans – om de inte är lyhörda och ödmjuka tjänare åt livets inneboende vishet och läkande krafter. Ingen vetenskap och avancerad teknisk utrustning i världen kan nämligen ersätta skapelsens osynliga grundvattenflöde, vare sig man är kirurg, familjeterapeut eller miljöaktivist. Människan är insatt i detta finstämda men känsliga ekologiska samspel i tre relationer – till Skaparen, andra människor och den övriga skapelsen. Dessa relationer är tillvarons grund och ger som inget annat människolivet mening och kvalitet.

En annan av konferensens föreläsare är professor Karl E Arfors. Han är inflammationsexpert och professor i mikrocirkulation och har jobbat i 15 år vid bl a Princeton i USA. Idag är han pensionerad men arbetar vidare med framförallt med kostfrågor för diabetespatienter och insulinets roll vid inflammation i blodcirkulationen. Temat är Det biofysiska paradigmskiftet och om hur hälsovården måste förändras i takt med att vår bild av människan förändras.

– Den svenska sjukvården är omodern, hävdar han. Den lever fortfarande kvar med Newton som förlegad förebild och med stetoskopet som uppfanns på 1700-talet. Läkarkåren saknar idag mängder med kunskaper om näringslära och alternativa metoder. Det skulle inte behövas några insulinsprutor eller amputationer för diabetiker om de i ett tidigt skede fick lära sig att äta rätt.

Närmare 20 olika terapeuter med varierande hälsoinriktning finns med på konfe-rensen. Bland andra Jörgen Tranberg, ND, doktor i komplementära behandlingsdiscipliner som jobbat i 20 år i samarbete med traditionell medicin i USA, som föreläser om Kraniosakral terapi. Lena Ohlsson, med dr i molekylär toxikologi, med en bakgrund som biomedicinsk analytiker tar upp sinnenas betydelse och funktion. Rebecca Vik är biolog/geovetare som har gått den nordiska geomantiutbildningen och talar om betydelsen av kopplingen till miljön för hälsan.

Med på konferensen finns också näringsfysiologen Elena Malmefeldt som talar om hur vi kan hela oss själva, psykolog Lena Kristina Tuulse, som ger en guidad andningssession till musik, terapeuten, författaren Mikael Matthis med seminariet Hela med själen, den norska prästen och healern Mette Sofi Moe, om hur det är att vara förmedlare av Guds helande kraft/energi, Ulrica Stigberg, präst och författare om balansens mellan att göra och att vara, smålandsprästen Anders Blomquist som lär ut hur man kan känna energi och prästen och författaren Lars Åke Lundberg som berättar om tolvstegsprogrammet som ett andligt program, kinesiologen och relationsanalytikern Enrico Mondini om vad personkemi betyder, hälsopedagogen Eva Petterson med seminariet Rörelse och beröring, musikern Peter Elmberg från Mundekulla kursgård som talar om musikens läkande kraft och som tillsammans med musikern Thomas Wiehe ger kvällskonserten ”Ett Underbart möte”.

Som deltagare under hela konferensen kan man välja olika seminarier. Vi väljer Kreativ målning – en explosiv kraft och helande process för själen. Seminarieledare är Ingrid Krianon, som presenterar sig som författare, utbildare, brobyggare och visionär. Hennes mångåriga vision om ett aktivt brobygge mellan kyrkan och den nya andligheten var en viktig utgångspunkt för föreningens start och verksamhet.

Ingrid berättar att hon är starkt engagerad i de förvandlingsprocesser som sker nu när gamla tankesystem bryts upp i rasande fart – både i enskilda människor och i det kollektiva. Det här påverkar hela samhällsstrukturen. Det är en mental reningsprocess där vi förstår vårt totala ansvar för vår egen hälsa och miljö och som i förlängningen ger praktiskt konsekvens i politik och forskning. Redan nu finns ju instrument till förfogande när det gäller att rädda miljön, men det krävs vilja och en global vision för att göra det möjligt.

– Och var finns kopplingen till ditt seminarium om Kreativ målning, undrar vi?

– Jag tror att kreativitet i alla former banar väg för nya sätt att tänka, säger Ingrid. Det utvecklar vårt sinne att ta in nya idéer och impulser. Mitt redskap har varit kreativ målning. Det ger en explosiv kraft och stärker en helande process där själens kraft får blomma ut och vi ser våra möjligheter på ett nytt sätt.