Socialt Entreprenörskap 12 februari 2009

På vilket sätt kan Kreaprenör-nätverket bidra till en positiv samhällsutveckling, hur kan nätverkets medlemmar bäst bidra och samtidigt nyttiggöra sin egen och varandras verksamheter?

 

 

 

 

Den Den 12 februari samlades 20-talet medlemmar på Globen konferens till en nätverkssträff om socialt kreaprenörskap.  

LO Landin inledde mötet med att beskriva Kreaprenör-modellen och hur den används för att identifiera nya, framtida affärsmöjligheter.

Stig Zandrén (till höger) fortsatte med att tala om Dialogen som verktyg för att förstå och förändra. Han utgick ifrån hur människor fungerar i praktiken - en balans mellan försiktighet och trygghetssökande samt nyfikenhet och utforskande. Stig redovisade hur människor relaterar till varandra utifrån sin egen självbild och av rädsla vad gäller tillhörighet (bjuder jag in andra, känner jag mig betydelsefull och rädslan för att bli ignorerad), kontroll (påverkar och styr jag andra, blir jag styrd, känner jag mig kompetent och rädslan för att vara en bluff) samt öppenhet (visar jag känslor, anförtror sig andra till mig, tycker jag om mig själv och rädslan för att bli avvisad).   

Därefter redogjorde Stig för några modeller för socialt entreprenörskap – Open Space, Future Search, World Café - dialogformer i vilka människor med olika bakgrund kan samlas kring ett framtidstema och få något att hända.

Under det fortsatta mötet genomfördes sedan ett workshop enligt World Café-modellen. Det kan beskrivas som en samtalsprocess där man bestämmer tema, skapar en öppen atmosfär, utforskar några frågor av betydelse och uppmuntrar alla att bidra för att knyta ihop perspektiv, uppmärksamma gemensamma insikter och dela upptäckter.

Tema: Kreaprenör - modellen och nätverket.

Frågor: Hur kan vi utveckla Kreaprenör-modellen, vilka praktiska tillämpningsområden ser vi och hur organiserar vi oss? 

Resultat av diskussionerna:
1) Utveckla Kreaprenör-modellen
genom att tillämpa dess fokusområdesprincip konsekvent, engagera inflytelserika personer och experter inom resp fokusområde (miljö öch hälsa, värdegrund och regler, kommunikation och lärande samt näringsliv och värdeskapande), lokalisera partners i konsultvärlden, få det etablerade och det nya att mötas, arbeta i mindre grupper. Modellen är tillämplig - satsa på att utveckla arbetsformer. Använd Internet. Förenkla, konkretisera och lyft fram exempel.

2) Tillämpningar; Modellen borde vara perfekt i krislägen som nu, rätt tid att sätta individen i fokus, utveckla en plantskola för kreaprenöriellt tänkande. Skolan, sjukvården (holistisk hälsa).

3) Hur organisera oss? Fråga "varför vi är här". Använd modellen på oss själva för att bestämma "vad vi vill göra". Identifiera mottagargrupper och frågor med hjälp av modellen. Välj ut några frågor att satsa på och arbeta med dessa genom att organisera hela nätverket med sina skilda kanaler. Organisera lokala grupper/kontaktpersoner.