Tredje Världskongresen om Unified Theories framflyttad till 2011

UNIFIED THEORIES är ett initiativ taget av Strategic Research Institute, Budapest (Ungern), KREAPRENÖRS samarbetspartner.

Två internationella konferenser har hållits 2006 resp 2008 i Budapest. På konferensen 2008 deltog Kreaprenörs huvudredaktör Imi Markos. Hans rapport "Kan vetenskap, konst och teologi förenas" kan läsas här. Ta del av de viktigaste föredragen 2008 på  denna hemsida.

Som symbol för världskongressen valde vi i Sverige en detalj ur påfågelns magnifika stjärtbeklädnad med vilken påfågeln på en och samma gång både fascinerar och förvillar sin omvärld.

SYFTE OCH MÅL
   Målet med UNIFIED THEORIES är att skapa ett ledande internationellt Forum för vetenskap, konst och andlighet med avsikt att lägga en grund för en mental världsfred i paradigmskiftets kaotiska atmosfär.

   Syftet med Kreaprenörs engagemang har varit att popularisera och internationalisera kongressen och skapa intresse i Norden för de existensiella frågor kongressen reser.

   En officiell inbjudan skickades ut i januari 2010 och väckte stort intresse med 80-talet anmälda talare. Intresset att vara med som aktiv i processen med många anmälda talare har varit mycket stort, men tyvärr har företaget EBC, som åtagit sig att garantera ekonomin misslyckats med att hitta nödvändiga sponsorer.
   

Vi har därför tvingats tvingats ställa in världskongressen och det är just nu oklart var och när den kan hållas.

Målet är mental världsfred

Banbrytande forskare inom fysik, medicin och biologi, konstnär och inflytelserika samhällsvetare och teologer, som visat intresse för processen Unified Theories. Här är några av dem som medverkat i planeringsprocessen;Richard Amoroso, noetiker som nyligen publicerat en bok i vilken han avvisar Big Bang teorin, Alex Hankey, mångsysslande engelsk fysiker, som har studerat förhållandet mellan gammal indisk Vedic vetenskap och modern vetenskap, John Hagelin, världsberömd kvantfysiker vid CERN och expert på Transcendental Meditation ™, Jens Tellefsen, professor vid KTH i laser- och halvledarfysik, optronik och en parapsykologins förgrundsfrofiler i Sverige, professor Karl E. Arfors, medicinforskare och hedersdoktor vid Uppsala universitet och Jens Jerndal, nationalekonom, statsvetare och professor i holistik medicin.

Samtliga deltagare har haft ambitionen att överbrygga den ödesdigra klyftan mellan vetenskap och tro, som gör att ingen längre förmår tillfredsställa människors intellektuella och andliga behov. Resultatet har blivit en allt trängre mental tillvaro, som ofta leder till inflammerade hattillstånd. Alltfler i världens tänkande elit, men också inom världspolitiken och bland den stora allmänheten, inser att läget är ohållbart.

Materiamyten

Naturvetenskaperna, som sedan Galileis tid gjort anspråk på att överta trons plats i människors medvetande, har misslyckats med att ge svar på ”de stora frågorna”, vilket har lett till intellektuell besvikelse och andlig utarmning. Eller som Albert Einstein  sammanfattade processen: “Vetenskap utan andlighet haltar och andlighet utan vetenskap är blind!”.

Den konservativa delen av naturvetenskapen har fortsatt med överspecialisering utan holistisk helhetssyn. Det senaste århundradet har emellertid frontgestalter inom vetenskaperna med kvantfysiker i spetsen lyckats visa att allting i universum hänger ihop och är inbördes beroende. Detta ledde till att eldsjälarna för Unified Theories bestämde sig för att arrangera den första världskongressen i Budapest 2006. Vi anser att tiden nu är mogen att komplettera specialisternas syn med helhetssyn, dvs med metavärden inom fysik, medicin, biologi, samhällsvetenskap och teologi.

Kvantfysikerna håller i realiteten på att torpedera materiemyten. När fysikerna tränger allt djupare in i materien på jakt efter dess minsta beståndsdelar, finner de ingen materia alls i gängse mening. Atomer samt elektroner och fotoner är inga klassiska objekt i strikt mening och existerar inte på det sätt som fysiska ting i vår vardagsvärld gör. De saknar ofta fysiska egenskaper - sånt man kan ta eller se på. De befinner sig inte alltid på en bestämd plats i rummet och de rör sig inte med bestämd hastighet. Ibland är de partiklar och ibland är de vågor. Vissa partiklar befinner sig på 3000 olika ställen samtidigt enligt den senaste forskningen.

En sådan för oss ”mystisk” värld bygger på ständiga slumpvisa förändringar - en värld, vars lagar inte bygger på absoluta sanningar utan på sannolikhetskalkyler, där alla oförutsägbara detaljer tillsammans utgör en något så när statistiskt förutsägbar helhet.
Detta skakar om den materialistiska verklighetsuppfattningen, som i tre århundraden har dominerat den västerländska kulturen - uppfattningen som ligger bakom den industriella revolutionen, som gör att mänskligheten på ett delvis hänsynslöst sätt söker tämja och utnyttja naturens krafter. 

Ett globalt testamente

Meningen var att deltagare i ”Unífied Theoris” tredje världskongress inte enbart skall hålla tänkvärda föredrag och diskutera gemensamma, holistiska nämnare för vetenskapsdiscipliner och trosinriktningar. Världskongressen har också ambitionen att åstadkomma ett nytt vetenskapligt, globalt TESTAMENTE.

 

Mer information

För mer information om ”Unified Theories” kontakta:
LO Landin
Tel: +46 708 125467 eller
E-post.