UNIFIED THEORIES
- planeringsmöte 4 november 2009

Onsdagen den 4 november 2009 hölls det första planeringsmötet inför den tredje världskongressen om UNIFIED THEORIES i Stockholm 27 - 31 oktober 2010. Mötet hölls hos EBC-gruppen på konferens Globen i Stockholm. Detta var det första i en rad planeringsmöten som vi kommer att kalla till det närmaste året för att lyckas med detta omfattande initiativ. 

Läs om den planerade Världskongressen här.

Besök från Ungern

Avsikten med detta första möte var att Kreaprenör ledning, några speciellt inbjudna och medlemmarna i Kreaprenör skulle få lära känna initiativtagarna till projektet UNIFIED THEORIES och få en närmare insikt i erfarenheterna från de båda tidigare konferenserna i Budapest 2006 och 2008.

Vi hade nöjet att välkomna professor Csaba Varga och hans kollega kvantfysikern István Dienes. För István var detta hans första besök i Stockholm.

Csaba Varga är sociolog och skapare av Metateorin och Metafilosofin. Han tillhörde kärngruppen, som åstadkom det historiska regimskiftet 1990 i Ungern, och är grundare och ledare för The Strategic Research Institute i Budapest.
   Institutet har f.n. 16 forskargrupper i skilda discipliner. Csaba Varga forskar själv och är en ofta anlitad konsult i samhällsvetenskap. Nyligen har har givit ut en bok om demokratin i övergången (paradigmskiftet) från Industrieran till det han kallar Medvetandeeran. När Institutet 2002 samlade sina 16 forskargrupper för att diskutera det samlade resultatet insåg man att det mesta man hade genomfört var meningslöst, eftersom förutsättningarna för den förhärskande materiella, Newtonska synen på verkligheten som vi f.n. lever med så radikalt förändras i takt med att ny teknik avslöjar en tidigare osynlig verklighet.
   Det visar sig nu att den etablerade forskningen i s.k. påtagliga saker och förhållanden (= eng. matter och matter of fact) bara sysslar med en bråkdel av verkligheten och resultatet av hjärnans (eng. the brain) intellektuella arbete som är medvetande (= eng. consiousness).
   Forskning kring det som på eng. heter Mind och som på svenska översätts med "själ" eller "ande" har av det etablerade samhället förpassats till en religiös bakgård för tro och vidskepelse, som vissa materiella fundamentalister som t.ex. personer inom rörelser av typen den nya Humanismen i Sverige rentav vill förbjuda eller införa begränsningar för genom lagstiftning. Under mer än tvåhundra år har en mycket skarp gräns mellan etablerad materiell vetenskap och andlighet skapats, som bl.a. beskrivs i den ungerske författaren Arthur Koestlers bok "Sömngångarna" från 1959 vars epilog användes som "inläsningsmaterial" inför detta möte.

Unified Theories

Diskussionerna på Institutet ledde fram till, berättar Csaba Varga, att man startade projketet UNIFIED THEORIES. Idén är att åstadkomma en neutral utgångspunkt, ett holistiskt tillvägagångssätt och att formulera metateorier (hypoteser om den fram till nu osynliga världen) för att därigenom skapa förutsättningar för en ny öppenhet för nytänkande. Ungrarna anser att detta inte kan ske som en personlig satsning utan måste åstadkommas genom grupparbete.

Metateorin som den formuleras av Csaba Varga är en enhetlig teori sammansatt av samtliga vetenskaper, andligheten och konsterna. Grundstenarna är en sammansmältning av fysik och metafysik. En gemensam förståelse för materia och medvetande. En transnationell och postkolonialistisk teori. En sammanlänkning av det traditionella och det posttraditionella. En filosofi mer än en teori.Unified Theories gör det möjligt att ta till sig ny kunskap, en ny verklighet och och nya medvetandestadier. Modellen ovan är en beskrivning av hur den subjektiva och den objektiva världen vävs samman (förening av Mind & Matter) med hjälp av ett antal s.k. Möbius' band (personligt medvetande (jaget), Personligt självmedvetande, personligt undermedvetna och kollektivt d:o, fysisk materiell verklighet resp personlig materiell verklighet , personlig intellektuellt medvetande resp kollektivt d:o, personlig kunskap resp  kollektiv d:o, personlig spirituell verklighet resp transcedental verklighet samt  personligt resp kollektivt medvetande).
    Möbius´band är enligt Wikipedia en lång rektangulär yta som vridits ett halvt varv med ändarna ihopsatta så att det bara har en yta och en kantlinje. Därmed uppstår en ny topografi som i ord får en paradoxal beskrivning; den har två sidor som är samma sida. I science fiction-litteratur har Möbius´band ibland använts som beskrivning av ett möjligt universum. Det är det enklaste exemplet på en icke-orienterbar yta. Redan under antiken användes Möbius´band som en evighetssymbol.

Först då närvaro resp medvetande i sina i dagligt tal "verkliga" resp "overkliga" dimensioner blir påtagliga och begripliga, har vi möjlighet att skapa en komplett världsfilosofi, menar Csaba Varga. För att förstå Metafilosofin kan vi se följande basala samband; det Metahumana, det Metasociala och kombinationer av dessa begrepp. Och vi finner likaså de båda perspektiven inom oss. Man talar t.ex om vänster och höger hjärnhalva, om Ying & Yang etc. Och på ett samhällsvtenskapligt plan känner vi till begrepp som kapitalism och kommunism och nya benämningar på utvecklingssteg av dessa begrepp. Csaba Vargas PPT-presentation hittar du här

Tänkandets anatomi

Under mötets andra hälft beskrev sedan kvantfysikern István Dienes sin egen väg från traditionell till otraditionell forskning inom fysiken. Han anser sig nu kunna vetenskapligt och logiskt visa att Medvetandet inte enbart är en Hjärnprodukt utan att det också förekommer kollektivtiva former av Medvetande utanför kroppen.
   Eftersom det med hjälp av modern teknik idag är möjligt att i detalj följa exakt när och var hjärnan tänker, kommer det inom några år att gå att komplettera dagens datorer, som "kopierar" hjärnans funktionalitet och gör att människor kan hantera och lagra stora mängder information samtidigt, vilket i sin tur effektiviserar hela samhällets intellektuella arbete. Vi bär inom oss på möjliga förlängningar av våra sinnen, som senare kan kopieras likt hologram i form av någon yttre förlängning eller förstärkning. Så kan vi se en annan tidigare, banbrytande uppfinning, ångmaskinen, som för 250 år sedan "kopierade" människors muskelfunktionalitet och gjorde det möjligt att rationalisera och effektivisera fysiskt arbete, vilket dramatiskt har ökat produktiviteten och lett till en mångdubbling av människor på jorden. Bilden ovan är en holografisk beskrivning av hjärnan, där vi hittills endast har sett en yttre yta, som bara är en bråkdel av hjärnans omfattning. Bakom denna yta finns många olika "byggklossar" och "konstruktionsritningar", som utgör tänkandets anatomi. Om några år kommer man, enligt István Dienes, att inte bara kunna kopiera hjärnans funktioner utan också själva resultatet av denna funktionlietet, dvs att läsa tankar och därmed också kunna kopiera uppkomsaten av dessa i form av tänkande datorer. Definitionsmässigt gör detta att vi är på väg att ta steget från Informations- och Kunskapssamhället till ett Medvetandesamhälle.

Vi ser samma holografiska perspektiv vad gäller DNA på mikronivån (98% som vi inte ser kallas för junk-DNA, vilket i själva verket utgör hela den mänskliga artens "byggklossar" och "ritningar"). Detsamma gäller för Universum på makronivån. Det synliga Universum utgör blott 5% av totalen och en 3D-bild av Universum ser lustigt nog precis ut som en hjärncell, visade István med hjälp av spännande bilder och filmer. Är det vi ser i själva vberket en gigantisk kollektiv hjärna.

Hjärnan är i själva verket en kvantteoretisk maskin, menar István  Dienes. Och med hjälp av en kvantdator (quantum computing) skulle vi kunna kopiera tänkande.

Det mitt föredrag ikväll har handlat om, säger István Dienes, är den holografiska principen på olika nivåer av verklighet. Och vad är då egentligen verklighet, frågar han oss utmanande. István Dienes bildpresentation finns här.

Samarbete Ungern / Sverige

Samarbetet mellan Institutet för Strategisk Forskning i Budapest och Kreaprenör har genom projektet UNIFIED THEORIES och arbetet med Världskongressen i Stockholm 27-31 oktober 2010 tagit en ny vändning. 

Institutet är ett forskningsinstitut, som driver ett omfattande forskningsarbete om förändring och framtid. Kreaprenör är ett opinionsinstitut för att sprida kunskap om vad som händer i vår tid och om det pågående pardigmskiftet. Enligt den historiska Mayakalendern och enligt en av dess mest kunniga uttolkare, svensken Carl-Johan Calleman, ökar medvetenheten bland människor om det Unified Theory projektet handlar om. Och det beror, anser Calleman, på de ökande informationsmängderna under senare år, vilka f.ö. förutsetts i kalendern. Det är egentligen ett system av kalendrar, som började användes av Maya-folken i förcolombianska Mellanamerika för 2000 år sedan. Vi befinner oss just nu i den 20:de cyklen, som startade 1992 och som slutar 2012. Och under denna tid har faktiskt "kusligt nog" flera av den senaste periodens mera dramatiska händelser kunnat förutses på dagen med hjälp av kalendern, säger Calleman. Allt hänger ihop säger kvantfysikerna, som därmed fått vatten på sin kvarn.Kreaprenör har redan organiserat sig i en grupp som arbetar med innehållet i kongressen 2010. Den gruppen leds av Imi Markos och där medverkar fn Inga-Lill Wener, Jackie Bergman, Karl Arfors, Jens Jerndal, Bo Alfredsson m.fl. En annan grupp skall ägna sig åt organisation/ekonomi och den leds av LO Landin och där ingår bl.a Fredrik Lübbing, Gösta Sundberg, Luis Abascal m.fl.

Nästa arbetsmöte i ledningsgruppen är den 2/12. Innehållsgruppen åker till Budapest den 3/12 och nästa medlemsmöte om Unified Theories hålls den 28/1 2010.

Vi ser fram emot att så många medlemmar som möjligt väljer att engagera sig och betala medlemsavgiften som är 500 kr/år till plusgiro 231666-9. Dessa pengar behövs för att klara diverse omkostnader.

Vi ser fram emot att få många intresseanmälningar med synpunkter och kommentarer.

Stockholm den 12 november 2009

Lars-Olof (LO) Landin
Tel: 0708 125 467