Om Svenska kyrkans identitet.
- en konferens för alla i församlingar och samhällePOSK i Stockholms stift arrangerade lördag 10 mars 2012 en andra konferens om kyrkans framtid, denna gång på temat Svenska kyrkans IDENTITET.

Konferensen hölls i Adolf Fredriks församlingshem i Stockholm och lockade ett 40-tal deltagare. Moderator var Lars-Olof (LO) Landin, Kreaprenör.

Identiteten definierar en person, men också en organisation. Identitet diskuteras i många organisationer i dag.  Svenska kyrkan är inget undantag. Organisationer lever så länge människor ser ett behov för dem och så länge de förmår att förhålla sig till nya villkor. Organisationer har kort och gott en mening så länge människor vill identifiera sig med dem. Detta var utgångspunkten för konferensen.

Expertpanelen

I expertpanelen deltog kyrkoherden i Kungsholms församling Louise Linder, vd företaget Hälsolotsen Eva Pettersson, och stiftsprost emerita Christina Berglund

Som workshopansvariga deltog Caroline Blomberg, förtroendevald i Svenska kyrkan Hägersten, Lars Jakobsson, förtroendevald i Svenska kyrkan Skarpnäck samt i Stockholnms stift, och Lars-Olof (LO) Landin (moderator) 

Frågeställningar

Inspirerade av expertpanelen diskuterade vi följande frågor;

Identiteten statskyrka - Svenska kyrkan lever kvar i en föreställning att vara just Svenska kyrkan, trots att banden till Staten har klippts år 2000.
 
Identiteten folkkyrka - Hälften av Sveriges befolkning besöker Svenska kyrkan minst en gång vartannat år, vanligen i samband med kyrkliga förrättningar som dop, konfirmation, bröllop och begravningar.

Identiteten en kyrka för alla
- Sverige bygger på en kristen tradition. Trots att fler och fler lämnar kyrkan är fortfarande 70% av befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan. 

Identiteten kyrka för de svaga - De svaga i samhället, den grupp som en majoritet av kyrkans medlemmar anser är viktigast, är också den grupp som står längst bort från kyrkan.

Andlighet kontra religion - Samtidigt som allt fler tar avstånd från stel religion, ökar intresset för frågor kring tro och vetande, andlighet och hälsa.  

Religionsdialog - Svenska kyrkan står inför en utmaning. Ska hon fortsätta engagera sig i interreligiösa aktiviteter? Hur hanterar hon pluralismen?

Med denna diskussion vill vi bidra till att bredda och fördjupa diskussionen om Svenska kyrkans identitet. 

Under eftermiddagen skedde diskussionen i grupper (workshops).

Slutrapporter

Denna slutrapport från 2012 års konferens är tänkt att ligga som grund för ett fortsatt identitetsarbete. Läs rapporten här.  

POSK arrangerade 2011 konferensen Kyrka i framtidsperspektiv. Konferensen hade samma format som 2012 års konferens och blev också mycket uppskattad. Läs denna slutrapport här.