2012 års höstmöte handlade om samhällsutveckling

Sedan starten för 12 år har vi i tankesmedjan Kreaprenör™ ägnat oss åt att studera ”sånt vi vet att vi inte vet”. Den ideella föreningen Kreaprenörs syfte är att sprida kunskap om ”det som verkligen händer i vår tid”. Vilka konsekvenserna blir när vi människor med ny teknik inte bara kan producera effektivare och transportera oss själva allt mer obehindrat utan också kan nu också kan förlänga och förstärka vårt medvetande, måste vi i högre grad lära oss att beakta i dagens samhällsutveckling. Hur detta låter sig göras diskuterades på Kreaprenörs höstmöte på Dalarö Hotel Bellevue den 19 oktober 2012.   

SAMHÄLLSUTVECKLING - evolution och medvetande


Mot denna bakgrund bjöd vi in den växande kretsen ”kreaprenörer” till vårt årliga höstmöte på Dalarö Hotel Bellevue

Våra inbjudna föredragshållare inspirerade oss inför två kreativa workshops om modern samhällsutveckling. Dessa var:

   Anders Lidén (här t.v. i bild tillsammans med Kreaprenörs redaktör Imi Markos) , driver fastighetsföretaget Mindhouse AB i Tällberg.
   Hans verksamhet är nydanande och har blivit mycket framgångsrik. Det har skapat ekonomiska förutsättningar för Anders att i Tällberg starta projektet Mindhouse Park. Hans idé är att ge plats åt en samhällsutvecklande verksamhet på tvärvetenskaplig grund. Han är numera en av huvudsponsorerna för Bo Ekmans möten i Tällberg Foundation, som årligen samlar ledanade personer i världen för att diskutera samhällsutveckling på olika plan. Anders har nu bjudit in Kreaprenör m.fl. för att skapa nya mötesprogram för samhällsutveckling utifrån ett multidimensionellt tänkande. Under 2013 planeras möten i så vitt skilda ämnen som "förnybara energier" och "mindfulness".

   Rolf-Erik Solheim är civilingenjör och livstidsmedlem i världens största ingenjörsförening IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers).
   Han är engagerad i vad teknologin gör med naturen och med oss människor – och de val vi gör. På 1930-talet presenterades teorin om att vi deltar i en total-evolution sedan Universums början.
   En vetenskap som nu omfattar 13,7 miljarder år av astrofysik, biologisk, kulturell och spirituell utveckling med hjärta, en sorts ”djup-kosmologi”, besläktad med begreppet ”djup-ekologi”.
   Universum som helhet tycks engagerad i sin egen organisering, vilket betyder att vi deltar i en mycket större kreativ process än den ringa intelligens vi själva rent fysiskt bär i oss. Den omsluter oss på alla håll, något naturfolken alltid har vetat och uttryckt i sina mytologier.

Läs mer om "Big history" här

Inspirerande samtal

De båda föredragshållarnas inledande föredrag inspirerade mötet att i två workshops diskutera följande vitt skilda frågor;

- Vad ska vi ha samhället till?
- Vad vill vi ha som är bättre?
- Hur ser det ut globalt? Kan det vi kommer fram till i Sverige ta plats?
- Varför inte ta en paus och fundera över våra värderingar?
- Vad kan vi göra lokalt i Tällberg och på Dalarö?
- Vad har "The big history", som Rolf berättade om, för bäring på framtiden?
- Handlar evolutionen om kärleksfullt samarbete eller om mutationer?
- Hur/Varför skapas ordning?
- Kan vi kommunicera på andra sätt - förbi våra tankar?
- Andra (nya) samarbetsstrategier?

Här följer någa utförliga referat från höstmötet:

Skapande samspel - vart är vi på väg?
Mindfulness och CrossSensor
Workshops report 

Syftet med mötet var att sprida kunskap om sinnenas och medvetandets betydelse för samhällsutvecklingen som en grund till fortsatt arbete inom Kreaprenörs ram, samt att starta en diskussion med medlemmar och samarbetspartners, om hur Kreaprenörs fortsatta arbete bäst ska bedrivas.

Vi vet redan nu att vi vill komplettera medvetandetekniker såsom meditation och mindfulness med perceptionsverktyget CrossSensor som Kreaprenör™ har utvecklat bl.a. som planeringsinstrument för samhällsutveckling. Mötet gav oss en del nya idéer om hur.

Inom ramen för projektet "Hjärnans frihet" planerar vi ett nytt möte om hur evolutionen kommer attt påverkas av den allt kraftfullare utvecklingen av "superhjärnor" och AI (=artificiell intelligens).

Mötet har också inspirerat oss att fortsätta med regionalt utvecklingsarbete av det slag som pågår på Dalarö och i Haninge kommun, samt dra nytta av detta och tidigare arbete för att initiera nya regionala projekt.

Och frågorna på vilket sätt vi kan fortsätta att samarbeta med Mindhouse Park i Tällberg, med Rolf-Erik Solheims norska nätverk osv återstår fortfarande att bli besvarade. 

Mötets allmänna uppfattning är att mot bakgrund av dessa frågor och erfarenheterna frå detta möte, finns det all anledning att återkomma inom kort.

Väl mött önskar     

Lars-Olof (LO) Landin
Ordf Kreaprenör™