Vad är Medvetande och vems är det?

2013 års höstkonferens hölls 15 november på Villa Fridhem i Mälarhöjden i Stockholm och fortsatte att behandla ämnet "Medvetande".

Behövs människan i det nya paradigmet?
En ny värdegrund (ett nytt paradigm) håller på att utvecklas. 
   Den.... (Det....)
 
tidigare formades under renässansen och upplysningstiden och har i Sverige utvecklats till den nu rådande, sekulariserade, lutheranska värdegrunden med kärnfamiljen som bas, med kapitalism som norm och med att "göra rätt för sig" samt "jämställdhet" som viktiga värdebegrepp.  

Den modell Kreaprenör tillämpar, CrossSensor, utgår ifrån att mänsklig utveckling bygger på en inbyggd önskan hos alla människor att förlänga och förstärka sinnena. Under de senaste 250 åren - industriparadigmet - har människor lyckats förlänga och förstärka effekterna av muskel-, styr- och balanssinnena med hjälp av tillgång till energi, så att vi har kunnat tillverka och transportera mera och längre på ett tidigare aldrig skådat sätt. 

Tillvaron har dessutom blivit alltmer virtuell (=overklig). Människor behöver inte längre vara närvarande på "lärarlösa" lektioner och i "förarlösa" fordon. Vi krigar på distans med hjälp av raketer och drönare. Och i det s.k ”postindustriella” samhället har vi sist och slutligen låtit "någon annan" skriva och skicka våra brev (det kallas reklam), och låter "någon annan" (de kallas sekreterare eller ombud) slänga vår post och representera våra åsikter. Dessa förfaranden kallades ironiskt nog för "personlig marknadsföring" och samhällsskicket för "representativ demokrati".

I det nya, framväxande paradigmet handlar det nu om att människan också förmår att förlänga och förstärka Hjärna och Medvetande. Nyligen läser vi om att en läkare planerar att börja transplantera hjärnor. Läs här.

Föredragningar och diskussion

Vi talar ofta om Medvetande, som om det bara handlar om hjärnans funktion. Men är inte Medvetande någonting mycket mera? 

Vår hypotes var att många menar olika saker, när vi talar om Medvetande. Därför talar vi egentligen inte om samma sak. Vi använder bara samma ord, vilket leder till missförstånd. 

För att testa denna hypotes hade vi bjudit in tre personer med vitt skilda livserfarenheter. De inledde med att var för sig svara på frågan vad Medvetande betyder för dem. På så sätt hoppades vi kunna spegla på vilket sätt våra uppfattningar om Medvetande skiljer sig åt, men också vad vi kan vara överens om. Målet är att öka förståelsen om "vad Medvetande är" och att starta en etisk diskussion om "vems Medvetandet är".

Läkaren Jan Oleby har under ett långt liv behandlat många människor. Hans erfarenheter har fått honom att inse hur "Sjukdom, Healing och Universum hänger ihop"

Han är idag Sveriges ende läkare som har Socialstyrelsens tillstånd att praktisera Healing. Kvantfysiken kommer de närmaste åren att revolutionera vår förståelse för sjukdomars uppkomst och kroppens självläkande förmåga, påstår Jan Oleby. Medvetandet lyder under fysikens lagar.

   Roland Orre kallar sig teknologisk
   ideolog, för sitt förhållningssätt till hur
   teknik används och utformas på dåliga
   och bra sätt. Han vill uppmuntra sånt 
   han anser bra.
    Han har arbetat med programutveckling
   på ASEA/ABB efter civilingenjörs-
   examen- Tillämpningar av artificiell
   intelligens inspirerade honom att
   doktorera på neurala nätverk av liknande
   slag som hjärnan är uppbyggd av.
 
Neurala nätverk skall här ses som alternativ beräkningsparadigm jämfört med våra vanliga datorer, som är bra på att räkna och sortera. En del av forskarutbildningen gjorde han som konsult åt WHO, som övervakar världens läkemedel. En spinoff av Rolands forskning används globalt för att fånga upp läkemedelsbiverkningar.
   Idag är Roland entreprenör och utvecklar ett koncept som ska tillfredsställa kunders egentliga behov och önskemål på ett bättre sätt än vad som ofta är fallet idag, dvs gastronomi i generaliserad mening, vilket också det är en spinoff från hans tidigare forskning på neurala nätverk.


   Olof Söderlind har bakgrund som socialvårdare
   och terapeut med grundutbildning som
   socionom och diakon. Han har under lång tid 
   arbetat med hörsel- och handikappfrågor.
   Sedan tjugofem år arbetar han som konsult i
   hälso- och sjukvård och de senaste åren
   särskilt med cancerfrågor både med egen
   erfarenhet och yrkeserfarenhet. Eftersom han
   alltid har arbetat med ett kristet, etiskt
   perspektiv har medvetandefrågor varit
   viktiga för honom ur ett diakonalt perspektiv.

   Här redovisas de mötesanteckningar som 
   gjordes samt anteckningar från diskussionen
   som följde.  

Vad är medvetande?

Läkaren Jan Oleby menade att allt är energi, som alltid är i rörelse och omvandlas men aldrig försvinner. Hela universum är ett enda stort kraftfält och varje del ända ner till den enskilda cellen är kraftfält. Alla kraftfält kommunicerar med varandra. Medvetandet följer fysikens lagar. 
   Medvetandet är inte materia, och sitter inte i hjärnan, sa Jan Oleby. Vi lever genom våra yttre sinnen = dagsmedvetenhet. Våra sinnesupplevelser lagras någonstans. Hjärtat är den största elektromagnetiska fältet i kroppen - 5000 gånger starkare än hjärnan! Har ni tänkt på, sa Jan Oleby, att vi säger "hjärtligt och inte hjärnligt välkommen". Och vi säger heller inte "behjärnligsvärt utan behjärtansvärt".
   Och sedan valde han två exempel:
1) ÅNGEST medvetandegör. 90 % av all sjukdom börjar med stress. Nästan alla sjukdomstillstånd har således sitt ursprung i själslivet menar Jan Oleby. 
2) NÄRA DÖDEN UPPLEVELSER - Vid hjärtstillestånd och långvarig medvetslöshet är hjärnan kliniskt död. Men medvetandet fungerar. Och människor som upplevt detta säger att de "skulle vilja vara kvar på andra sidan", att de "inte längre fruktar döden" och att de känner att de har fått "ökad livsvisdom och förmåga att känna sympati".
   Huden är gränsen mellan medvetet och omedvetet, sa Jan Oleby till sist (jfr effekten av massage).

Fysiken och forskaren Roland Orre inledde med att gå igenom några medvetandebegrepp. Engelskan har dels begreppet consciousness - eller qualia (=den subjektiva kvaliteten hos medvetna upplevelser som t.ex. smaken av choklad, färgen rött eller fysisk smärta). Något händer när vi upplever något, något substantiellt.
   Men engelskan har också ett annat begrepp nämligen awareness eller self awareness, dvs självmedvetenhet. Det begreppet går att överföra på en robot. Upplevelsen av något som rör sig, upplevelsen av en process. Han gjorde en jämförelse med vatten som dels kan finnas i ett kärl, men som också kan vara rinnande över i ett annat kärl. Rinnandet eller flytandet är liksom medvetandet en process.  
   Var finns då medvetandet? Som forskare menar Roland Orre att han bara kan redogöra för sådant han vet. Och hans hypotes är att medvetandet finns i hjärnan. Där finns nämligen fysiska uttryck för medvetandet i form av synapser och nervtrådar, s.k. neurala nätverk. Man kan skapa algoritmer för hur neurala nätverk fungerar, vilket går att överföra på datorer, som därmed får ökad kapabilitet. Medvetandet är en oscillation (=en rörelse eller en vibration) mellan minne och logiska processer. Språket är något slags tecken på minne. Medvetandet är qualia i sig. Medvetandet är ett sorts superqualia, enligt Roland Orre. Men, avslutade han, neuroforskarna tycks uppehålla sig mycket i den vänstra, logiska hjärnhalvan och inte lika mycket i den högra, den emotionella, även om hjärnhalvorna i sig är en romantisk bild, menade Roland Orre.

Humanisten Olof Söderlind ville istället anlägga ett kristet-etiskt perspektiv på medvetande. I västvärlden lever vi som bekant vare sig vi vill eller inte i ett kristet samhälle. Han påpekade att ljud har 14 dimensioner. Före födelsen hör vi - men är inte medvetna om vad vi hör Medvetande har vi förvisso, men har inte en aning om det.
   Medvetandet är ett verb - en process, menade Olof Söderlind, och påminde oss om Bibelns bröder Kain och Abel. När Kain slog ihjäl sin broder Abel kom Gud och frågade: Var har du in broder? Och Kain svarade: Ska jag ta hand om min broder?
   Ska man det? Och vem är förresten min broder? Den frågan påminns vi av i Bibelns historia om den barmhärtige samariten. Över tiden har människor blivit alltmer medvetna om att vi lever i ett samhälle och vi har ett personligt förhållande till vår medvetenhet.
   Därefter tog Olof Söderlind den kloke "festprissen" Kirkegaard som exempel. Denne sa att en stol - ett tingest - kan man forma, hantera och förhålla sig till hur man vill. "Men jag är inte en stol. Jag är något mycket mera", sa Kirkegard. Minnet och medvetandet är subjektivt - något existentiellt, vårt sätt att vara. Ty vad är sanning? Det som för mig är en sanning behöver inte vara sanning i vetenskaplig mening. Det behöver inte ens vara någon annans sanning. Erfarenhet är medvetenhet, sa Olof Söderlind. Eller det stora mysteriet, flikade Jackie Bergman in.DISKUSSION
Kreaprenörs ordförande LO Landin ledde den följande diskussionen och inledde med att konstatera, att vi nu lever i Medvetandeeran och att Kreaprenörs agenda är att sprida kunskap om, att det behövs en etisk diskussion kring detta för människor alltmer centrala begrepp.

Suzanne Färm Hagström frågade Jan Oleby hur denne såg på alla bokstavsdiagnoser såsom ADHD m.fl. utifrån ett medvetandeperspektiv? Och Jan svarade ironiskt att läkarna tycks behöva alltfler bokstäver för att beskriva hur människor reagerar på det samhälle vi lever i. Schizofreni ville han t.ex beskriva som resultatet av en intelligent människas kollision med samhället. Se också rapporten från höstmötet 2011, som bl.a tog upp ett intressant fall kring schzofreni.
   Det refererades också till psykiatren Harald Blombergs erfarenheter att behandla barn med rytmisk rörelse och Stig Zandrén hänvisade till Roy F Baumeisters forskning kring "The Self" och kring "Willpower", dvs vår kapacitet att välja beroende av hälsa.
Ref: Willpower: Why Self-Control is the Secret of Success by Roy F. Baumeister (6 Sep 2012) och Free Will and Consciousness: How Might They Work? by Roy Baumeister, Alfred Mele and Kathleen Vohs (29 Jul 2010)

Jackie Bergman
påpekade skillnaden mellan tanke och medvetande samt objektivt närvarande.

Karl Arfors slog fast att Epigenetiken kommer att medföra att många tidigare sanningar ställs på huvudet. I motsats vad man förr trott, gå det att påverka våra gener och DNA genom vad vi äter, hur vi tänker och vad vi känner. Förmågan att hantera stress är en annan påtaglig hälsofaktor. Läkemedelsindustrin har bl.a sålt in statiner för att minska kolesterolet, vilket är totalt fel. Kolesterol behövs bl.a i hjärnan och för att reparera kroppen. En studie i Östergötland visar också på Q10:s och seléns betydelse för hälsan. Statiner motverkar Q10, vilket är skadligt för den perifera cirkulationen, berättade Karl Arfors. 

Bjarne Hanson påpekade att känslor kan haka upp våra tankar och tankeflödet och hänvisade till boken "The emotional brain" av Joseph LeDoux, som har visat hur ett komplext neuralt system är en garanti för vår överlevnad. LO Landin hänvisade till Daniel Kahneman, perceptionspsykolog som fick det alternativa Nobelpriset i ekonomi 2002 och som har skrivit bästsäljaren "Think fast think slow" om hur 80% av våra beslut är emotionella. Men eftersom vi bygger världen som om den vore rationell, blir slutresultatet i själva verket en inhuman värld. Vi vill gott och att allt ska vara perfekt, men så blir det inte. Resultatet blir stress, vilket inte handlar om att "ha mycket att göra" utan om att uppleva att "inte ha kontroll". Och stressen i vårt samhälle ökar. 

Mikael Eleman frågade Roland Orre om han trodde att man kan flytta medvetandet till en dator.
   Vi kan inte veta om datorn kan ges samma typ av medvetande som vi, svarade Roland Orre. Och vad är egentligen en människa, frågade han. Vi skulle kunna byta ut neuroner mot elneuroner. Under vår livstid byts gradvis alla kroppens molekyler ut. Att byta ut hela kroppsdelar är ingen skillnad.

Johan Wretman menade att et finns belägg för att hjärtat är där medvetandet är lokaliserat. Enligt österländsk filosofi är det också så. Exempel nämndes med hjärttransplantationens påverkan på transplanterade individer. En äldre person som fick en 25-årings hjärta upplevde sig själv som mycket yngre osv.

Zaid Holmin berättade sedan om sina erfarenheter av TM - transcendental meditation - en metod för att transcendera dvs stilla tankarna så att man kommer i kontakt med sitt medvetande - att se bioduken istället för filmen. Man försätter kroppen i ett tillstånd av vila.
    TM har visat sig kunna påverka på brottsstatistiken i städer, där mer än 1% av befolkningen mediterar. Ett annat exempel var, att när personer med TM kompetens systematiskt placerades ut i diktaturstater (1978), då försvann diktatorerna i dessa länder efter hand.
    Vedaböckerna är grunden för TM och rigveda är centralt och en förklaring till allting. Det handlar om en tredelning; 1) Subjekt, som tar initiativ, 2) föremål som är objekt och 3) relationen mellan subjekt och objekt. Medvetandet, när det uppstår, behöver ett objekt, som från början är medvetandet självt. Genom återkoppling uppstår medvetandet.

Jan Oleby
menar att kvantfysiken kommer att revolutionera vetenskapen och medicinen de närmaste åren. Kvantfysikens definition av tomhet är f.ö. "frånvaro av oberoende existens".
   Roland Orre hänvisade till kvantfysiska dubbelspringexperimentet: en foton tycks vara medveten om att det finns två spalter att passera igenom. Han refererade också till de kvantteoretiska diskussionerna om Schrödingers katt, som handlar om när en katt som utsätts för flera möjliga dödsorsaker samtidigt i en bur skall anses vara död. Frågan gäller egentligen när ett system övergår från att vara en blandning av tillstånd till ett antingen-eller tillstånd. I den s.k. Köpenhamnstolkningen övergår ett system från det ena till det andra, när en observation sker.
   Någon har sagt att kvantmekaniken är ett hantverk, som ger resultat som stämmer väl, men att försöka tolka dem leder mer till filosofi än till fysik.

Inga-Lill Wener sammanfattade diskussionen ur "en vanlig människas perspektiv" genom att citera Nelson Mandela; "Med ett gott hjärta och en god hjärna blir det en bra konstruktion". Var finns medvetandet någonstans, frågade Inga-Lill Wener. Redan de gamla egyptierna hävdade att hjärtat var det viktigaste organet i vår kropp. Hade mänskligheten tagit till sig av Leonardo Da Vincis experiment under 1500-talet om hur hjärtat pumpar ut blodet i vackra virvlar i harmoni och skönhet, hade inte Descartes et consortes 100 år senare lyckats med att göra hjärtat till enbart en mekanisk pump. Inga-Lill hänvisade till ny neurofysikforskning, som hittat 10 000 specialiserade neuroner i "en liten hjärna i hjärtat". Enligt neurofysikern David Paterson styr denna lilla hjärthjärnas neuroner själva hjärtat, men också hjärnan med sina signaler. Han menar att vi bara börjat skrapa på ytan om vad hjärtat gör. Jan Oleby berättade att NDU forskningen visat att medvetandet är i full aktivitet två minuter efter döden; hela livet, känslor, tankar rullas upp. Medvetandet är vittnet i vårt liv. Är det inte sannolikt att det organ som skapas först, hjärtat, är platsen för detta vittnesmål? Hjärtats gåva till den rationella hjärnan är medkänsla. Jag vill uppmana oss alla att återkoppla till hjärtat och medkänslan varje dag. Ta en stund och känn in den kärlek som finns där. Glöm inte hjärtat, menade Inga-Lill avslutningsvis

I skrivande stund läser vi i tidningen Ny Teknik att "tänk om Google bygger en själ". Google verkar stå för mycket mer än teknik och hjärna. Deras internutbildning "Search inside yourself" beskrivs i boken med samma titel med syftet att bl.a. stärka självmedvetandet (self awareness) genom uppmärksamhet (attention), meditation samt här-och-nu-träning. Boken finns nu också på svenska utgiven av ICA-förlaget: "Sök inom dig själv".

Bästa hösthälsningar

Lars-Olof (LO) Landin  Mobil:0708-125 467
Ordförande föreningen Kreaprenör®
- kunskapsallians och moderator i Medvetandeeran