Årsmöte Kreaprenör med öppet seminarium
17 april 2015

Föreningen Kreaprenör, kunskapsallians och moderator i Medvetandeeran, höll årsmöte och ett öppet halvdags-seminarium 17 april 2015 på Villa Fridhem i Mälarhöjden med följande tema.

"VART ÄR VI PÅ VÄG?"

Vi upplever den största samhällsomvandlingen någonsin. Vad innebär det och vilket ansvar har vi för det som händer i övergången från industrisamhället till ett postindustriellt samhälle?

Den osynliga verkligheten

Den finns överallt; över oss, under oss och inuti oss. Vi kan inte se den, och vi vet inte vad den är. Allt vi kan se, även vissa gaser, som vanlig luft, är uppbyggt av atomer. Men materia av atomer anse bara utgöra 5% av universum. Vi försöker ta reda på vad resterande 95% är, säger Katherine Freese, världsledande kosmologi- och astropartikelfysiker vid Stockholms universitet.

Förutom 5% vanlig materia sägs 27% av universum bestå av mörk materia och 68% mörk energi. Mörk materia, som påverkar galaxernas tyngd, och mörk energi, som driver på universums expansion. När astronomerna studerade de roterande galaxhoparna redan på 1930-talet insåg de att dessa hölls samman av något massivt, som inte skickar ut ljus, eftersom vi inte kan se det. Den svenske astronomen Knut Lundmark var för övrigt den förste att inse att universum måste innehålla mycket mer, som vi inte kan se.

Om kosmiskt paradigmskifte

Om den osynliga verkligheten, om kosmiskt paradigmskifte och högre medvetande och vad detta betyder i praktiken, talade kreaprenören Jens Jerndal först på ett möte i Jordstrålningscentrums regi 8 april och sedan på det öppna seminariet ”Vart är vi på väg” i anslutning till Kreaprenörs årsmöte 17 april. 

Universum är till 100% relativt, hävdar Jens. Allt är i rörelse, allt är icke lokalt, tid och rum, allt är relativt. Och Jens menar att den inre verkligheten, Medvetandet, är oberoende av den yttre, fysiska verkligheten. Medvetandet är också frikopplat från tid och rum.

Energin tillhör den fysiska dimensionen, och utgör enligt Einsteins berömda ekvation materians råmaterial. Informationen i sig har däremot varken energi eller massa, och är alltså inte underkastad materiens och det fysiska universums lagar. Vårt Medvetande är inte detsamma som vår hjärna.

Hjärnan är fysisk, men det är inte Medvetandet.  J

ens talar om 4 nivåer;
1) Den materiella, synliga nivån
2) Energinivån – energi producerar kännbara resultat men är i sig osynlig
3) Informationsnivån - information är arbetsmaterial för Medvetande
4) Medvetandenivån.

Jens jämför förhållandet Medvetande/Materia med hur man spelar på en fiol. En fiolsträng, som laddas med energi genom att spännas (= stämmas). Strängens längd bestämmer sedan frekvensen. Samma mängd energi kan således framställa olika toner. Varje tons idé är icke-materiell, men tonerna uttrycks i en fysisk miljö. 

Med en annan bild från naturen hur ett frö kan bli till ett helt träd. Det lilla fröet innehåller all nödvändig information vilken kan sägas vara trädets själ.  Och Jens menar att Gudsbegreppet är en primitiv personifikation av kosmiskt medvetande som är upphovet till Universums eviga evolution.”  Jens väljer ytterligare en hissnande beskrivning som förklaring till förhållandet mellan det fysiska och det kosmiska medvetandet, som han hämtar från skapelseberättelsen i Johannesevangeliet:

- I begynnelsen var ordet (= information) och ordet blev kött (=materia).

Och ordet "ljus" i det bibliska uttrycket ”varde ljus” symboliserar all den elektromagnetiska energi som utgör råmaterialet för vårt materiella universums skapelse. Det är förståeligt att många tidigare kulturer dyrkat Solen som Gud, bl.a. i Egypten och i det förcolumbianska Sydamerika, eftersom den energi som möjliggör liv på vår planet, kommer från Solen.

Förhållandet Medvetande/Materia kan beskrivas på olika sätt.  Vi talar om den högra hjärnhalvan som abstrakt och kreativ, medan  den vänstra mest arbetar rationellt och logiskt med den materiella världen. I Västerlandet nedvärderade vi under den s.k. upplysningstiden ute den högra hjärnhalvans funktioner till förmån för materialism, logiskt tänkande och alltings mätbarhet, säger Jens Jerndal.

Men alla nya idéer hanteras av högerhjärnan. Det paradigmskifte vi nu är mitt uppe i handlar bl.a. om att återupprätta den högra hjärnhalvans betydelse och skapa balans och samarbete mellan de två hjärnhalvorna.

Varje cell är skapad specifikt för och av varje individ med hjälp av livsfältet. Helheten råder över delarna. Medvetande och Materia samverkar. Jens beskriver hur hela vår kroppskemi styrs av hormoner från de överordnade körtlarna, som i sin tur är mottagliga genom resonans för elektromagnetiska frekvenser. Och vidare att sådana frekvenser till stor del genereras av våra tankar och känslor, både medvetna och omedvetna.

Livsfälten som motbevisar slumpen

Jens Jerndals mest övertygande argument för hur allt hänger samman, är Harold Saxton Burrs forskning. Han var en amerikansk forskare i neuroanatomi och bioelektrisk dynamik, som menade att i universum råder lag och ordning. Det är inte tillfälligheternas spel som skapat världen. Varje detalj i helheten har sin meningsfulla plats. All världens former har byggts efter komplicerade elektrodynamiska fält. 1972 utkom Burr med den uppseendeväckande boken ”Blueprint of Immortality”, där han redogör för upptäckten av s.k. livsfält (L-fält). Redan 1932 kunde forskarna med elektroniska instrument fastställa existensen av de komplicerade, osynliga  elektrodynamiska livsfälten. Det är svårt att föreställa sig dessa. De kan jämföras med magneters enklare fält efter vilka exempelvis järnfilspån ordnar sig i bestämda mönster.

Kroppens molekyler och celler dirigeras till sina bestämda platser och funktioner av livsfält. Dessa processer pågår ständigt. När förbrukat material i kroppen kasseras, ersätts det av nytt från den mat vi äter. Innan man med moderna instrument hade upptäckt de styrande livsfälten, kunde biologerna inte förklara hur en levande kropp alltid kunde ha samma utseende trots att material i den ständigt byts ut.

Genom att inspektera livsfält i ett tidigt stadium kan man enligt Burr se hur den färdiga formen kommer att se ut. Och man kan upptäcka förändringar i livsfälten, som kan leda till missbildning och sjukdom, vilket naturligtvis kan ha stor betydelse inom medicinen. Abnormiteter i livsfälten kan varna om sjukdom, innan den har visat sig i kroppen. Livsfälten existerar i förbindelse med alla livsformer. Mätningar av livsfälten hos träd har visat att fälten påverkas av solljus, månens cykler, magnetiska stormar och solfläckar. Av dessa upptäckter följer att livet på vår planet naturligt nog ingår som en del i universums liv.

Jens berättar, att Burr upptäckte att ett grodägg runt sig har ett livsfält, som visar hela grodans nervsystem innan en enda cell formats för ändmålet. I ägget finns information om den slutgiltiga strukturen, precis som fröet har information om hela trädet. Det finns intelligent information bakom all materia, säger Jens. Och solsystemen återspeglas holografiskt ända ner på atomnivå, där atomens elektroner kretsar kring atomkärnan, likt planeterna kretsar kring solen.

Den osynliga verkligheten i praktiken

Bevare oss för transhumanisterna, säger Jens, som varnar för forskare för vilka det nu - med ny teknik - är möjligt att manipulera DNA och livsfält. De saknar helhetssyn och tar inte hänsyn till att resultatet är beroende av att alla delar ingår i en harmoniskt samverkande enhet.

Farorna med genmanipulerade livsmedel – bl.a. infertilitet på lång sikt - är redan kända. Och Jens jämför dataindustrins minnen (= hårdvara) med dataindustrins osynliga verklighet (= programvarorna). Gör man jack och rispor i dataminnena, hur bra klarar då hårdvaran att hantera den livsviktiga informationen (= mjukvaran). Forskningen, som hittills mest hanterat den synliga verkligheten, måste lära sig förstå hur sinnrikt den synliga verkligheten hänger ihop med den osynliga.

Utvecklingen går allt fortare. Kännetecknande för dagens verklighet är att vi går från linjärt till exponentiellt tänkande. Vi ser slutet för en del av materialismens giganter, som ersätts av små flexibla företag, lokal energi och icke-platsberoende virtuella lösningar.

Men också terrorism kan vara virtuell, varnar Jens. Det finns fantastiska, men också fasansfulla framtidsscenarion. Det är bara vår fantasi som sätter gränserna.


Om det biofysiska paradigmskiftet

Vad gör du när oljelampan tänds på bilens instrumentbräda?

Frågan ställer kreaprenören
Karl Arfors, pensionerad forskare med kroppens mikrocirkulation som specialitet. Efter pensioneringen har han intresserat sig alltmer för den framväxande ”nya” medicinen, och förebådar ett paradigmskifte inom medicinen.

- Stannar du och åtgärdar felet? Eller sätter du en plåsterlapp över oljelampan och kör vidare?

Den traditionella skolmedicinen har utvecklats till ett eldorado för biokemi och därmed för läkemedelsindustrin, anser Karl. Skolmedicinen väljer symptomlindring (plåster på lampan) med kemiska läkemedel, istället för att behandla bakomliggande orsaker.

Vad skolmedicinen kan enligt Karl Arfors;
Behandla trauma förstklassigt.
Diagnostisera och behandla akuta sjukdomar.
Behandla bakterieinfektioner med antibiotika.
Behandla parasit- och svampinfektioner.
Förhindra infektionssjukdomar genom vaccination.
Byta ut skadade höfter och knän.
Diagnostisera och behandla hormonförändringar.

Vad skolmedicinen inte kan;
Behandla virusinfektioner.
Bota kroniska degenerativa sjukdomar.
Bota allergi och autoimmuna sjukdomar.
Behandla psykosomatiska sjukdomar.
Bota de flesta former av cancer.

Den ”nya” medicinen kommer att bli mer individrelaterad och sätta människor - inte symptomen - i centrum, menar Karl. Fokus kommer att förflyttas från sjuk till frisk.

Den omotiverade fettskräcken
Kroppen har en fantastisk inbyggd biologisk balans.  DNA och cellmembranen reparerar sig själva, lustigt nog med hjälp av bl.a. det omdiskuterade kolesterolet, säger Karl.

Vår föda består av fett och protein samt av kolhydrater. Och essentiella fettsyror är viktiga för hälsan. Särskilt för hjärnan och lederna. Mest märks det på huden och humöret.

Omega 6 finns i brödsäd och matoljor. Omega 3 finns i fisk, malda linfrön och i växten portlak (eng: purslane). Människor mår bäst, när omega 6 och 3 är i balans. Under stenåldern var förhållandet 4/1. Idag har förhållandet dramatiskt förändrats till 20 - 40/1.

Vi får i oss obalanserat mycket omega 6 (bröd, potatis och pasta), som driver arachidonsyra och inflammation. Och alltför lite omega 3 för att motverka och balansera.

Övervikt och diabetes, orsakat av för mycket socker, har blivit en folksjukdom i hela västvärlden, och det sprider sig snabbt i hela världen.

Socker medverkar till inflammation i mikrocirkulationen – i blodkärlen. Åderförkalkning och hjärtkärlproblem är idag den största dödsorsaken.  Orsak – för mycket socker!

Hormonet IDE tar hand om använt insulin. IDE tar även hand om beta amyloid, som ansamlas vid Alzheimers sjukdom. För mycket insulin gör att IDE inte förmår ta hand om tillräckligt med beta amyloid. För mycket socker är alltså en bakomliggande orsak också till Alzheimers.

Paradoxalt nog uppmanade oss greken och medicinens fader Hippokrates redan 400 år f.Kr. "att göra maten till vår medicin". Vad hände sedan, undrar Karl Arfors. 

Dags för ett paradigmskifte inom medicinen

Det biokemiska paradigmet dominerar ännu konventionell medicin och medicinsk forskning. Biokemi och molekylär nivå är fortfarande den biologiska verklighet med vilken vi förklarar livsprocesserna. 

Men till grund för kemin ligger fysiken med sina subatomära processer, elektromagnetiska fält och vågrörelser. Talande är att molekylernas själva existens dokumenteras molekylspektroskopi, en elektromagnetisk resonansmetod. Troligen är den fysiska nivån primär för biologiskt liv och biofysiken är det som styr över livsprocesserna och som verkar genom biokemiska reaktioner. Det är dags för ett paradigmskifte från biokemi till biofysik. Eller från kvantfysik till kvantmedicin, avslutar Karl Arfors.


Ansvaret för vårt humanistiska arv i skiftet till ett postindustriellt samhälle

Konungariket Sverige har på grund av flera lyckliga omständigheter hamnat allra högst upp under den epok vi kallar industriparadigmet, eller de senaste 500 årens utveckling av ett globalt handels- och industrisamhälle.  I den årliga World Value Survey´s 4-fältsmatris hamnar länder med kristen lutheransk värdegrund i övre högra hörnet, vilket innebär högsta materiella välstånd parat med högsta graden av åsiktsfrihet.

Så inleder LO Landin , ordförande i föreningen Kreaprenör® sin föredragning om det pågående paradigmskiftet.

Nationalstaten Sverige

Sverige blev tidigt (1523) en nationalstat i den epok som skulle komma att kännetecknas som nationalstaternas epok.  Sverige fick en för sin tid "folkvald" konung Gustav Vasa, som dessutom införde en protestantisk statskyrka i Sverige, innan han lät sig krönas (1527). Och han etablerade under sin tid som regent en svensk riksdag med 4 stånd – adel, präster, borgare och bönder. Under 1600-talet blev Sverige en stormakt i Europa och ledde det 30-åriga kriget mot de katolska Europa. Under 1600-talet utvecklades landet med kommunallagar, bank- och tullväsende m.m.

Efter att Sverige hade förlorat kriget mot Ryssland och fred slutits 1721 fortsatte Sverige att utvecklas industriellt under 1700-talet. Genom kyrkans försorg spreds läskunnigheten i befolkningen. Svensken Mårten Triewald lyckades nästa kommersialisera ångmaskinen före engelsmannen James Watt. Och genom lyckad arbetskraftsinvandring industrialiserades de rika malmtillgångarna i Bergslagen med hjälp av tillgänglig vattenkraft.

Genom konung Gustav III:s ”folklighet” och dennes förmåga att stävja adeln undveks under 1700-talets andra del att Sverige drogs med i de folkliga uppror, som spred sig i Europa efter amerikanska inbördeskriget och franska revolutionen.

Efter freden i början av 1800-talet har Sverige lyckats hålla sig utanför de krig som drabbade Europa och världen därefter.

Konung Karl Johan och hans son Oscar omvandlade Sverige till den nation landet är idag med folkskola 1842 och ny riksdagsordning 1866. Den första ångbåtsturen för allmänheten 1824 och byggandet av Göta kanal kom att förändra samhället i grunden. En utveckling som fortsatte med järnvägens utbyggnad från andra halvan av 1800-talet samt den fortsatta industrialiseringen fram till våra dagar. Att Sverige undgick att blandas in i de båda världskrigen under 1900-talet har givetvis starkt bidragit till det nuvarande gynnsamma läget för landet.

Beskrivningen ovan sammanfattar hur Sverige har blivit ett land med stor personlig frihet paradoxalt nog parat med en stor respekt för samhällets auktoriteter. Den svenska demokratin kännetecknas av kontinuitet och konsensus, en värdekonservatism som eventuellt kan verka hämmande i det dramatiska skifte som just nu pågår.

Humanismen

I västerländsk idétradition spelar Humanismen en central roll. Under renässansen börjar gängse kristna värderingar och auktoriteter att ifrågasättas. Människan ses inte längre enbart som en del av Guds skapelse utan erkänns eget värde. Detta ifrågasättande är grundläggande för det som kallas Humanismen.

Under Galileo Galileis (1564-1642) tid i Florens, Italien, drevs motsättningarna mellan vetenskap och religion till sin spets. Staden Florens hade redan under 1400-talet blivit ”huvudstad” för renässansen (=pånyttfödelsen av antikens konst och vetenskaper). Den florentinska Humanismen kännetecknades av estetik och nytänkande. Florens roll i de omvälvande samhällsförändringar som följde avspeglas tydligast av det faktum att förra millenniets mest kända personlighet är renässansmänniskan Leonardo från byn Vinci utanför Florens. Han är inspirationskälla för kunskapsalliansen Kreaprenörs samhällsanalysmodell, en perceptionsmodell som utgår ifrån Leonardos uttalande om att ”all kunskap utgår ifrån våra sinnen”.

300 år senare tog den tyska humanismen en delvis annan vändning. Författaren Goethe, sin tids universalgeni, skriver om Faust, som inte låter sig nöjas med de gåvor som Gud har givit honom utan vill ha mer kunskap, makt och upplevelser. I utbyte var Faust villig att sälja sin själ till djävulen, den ende som var redo att tillhandahålla honom denna utvidgning av hans mänskliga förmåga.  Här ser vi en parallell till dagens vetenskapsmän som försöker kopiera människors Medvetande och "leka gud". 

Den tyska Humanismen följdes av Nyhumanismen på 1800-talet, där i takt med samhällets utveckling problematiken kring Statens rätt kontra Naturrätten börjar lyftas. Människan är en del av sitt sammanhang, men är ändå fri inom Staten. Och Staten finns till för den enskilde.

Människorna börjar under 1700-talet protestera allt oftare mot vad som uppfattas som Statens förtryck. I likhet med renässansen sätts människan i centrum och individen görs till verklighetens utgångspunkt. Den humanistiska individualismen var avgörande redan för bildandet av Amerikas förenta stater och ”The Declaration of Independence” 4 juli 1776.

I slutet av 1700-talet utkämpas den franska revolutionen. I västvärlden formas allt större Nationalstater och genom utökat handelsutbyte länder emellan inleds det som idag kallas globalisering.

Den moderna Humanismen tar sig olika uttryck beroende på religiositet och människosyn.  I dag har vi nationella och internationella organisationer som företräder sekulär humanism, som framhåller att officiella sanningar måste bygga på logiska samband och evidensbaserad vetenskap i betydelsen ”att en sanning alltid måste kunna mätas för att anses bevisad”.  I dagens Sverige företräds sekulära uppfattningar av föreningen Humanisterna.

Även religiösa humanistiska föreningar finns över hela världen parallellt med kyrkor och samfund, som i västerländsk tradition har haft och fortfarande har stor betydelse. I Sverige som brukar räknas som ett av världens mest sekulära länder har kyrkan trots detta en stark ställning, vilket bl.a. beror på att Svenska kyrkan fram till år 2000 förblev statskyrka. 

Gemensamt för alla humanistiska inriktningar är tron på mänskliga rättigheter, en universell moral och någon form av naturrätt. Naturrätten är dock inte självklar. En av Sveriges i dag mer kända humanister, Torbjörn Tännsjö, räknas som utilitarist, vilket definitionsmässigt är en etisk filosofi, där vad som är rätt eller fel bedöms mot bakgrund av konsekvenserna av olika handlingar och att målet är ett samhälle där alla människor kan uppnå maximal lycka.

Transhumanismen är en intellektuell och vetenskaplig inriktning, som inleddes under andra hälften av 1900-talet och som förespråkar att nya vetenskapliga och teknologiska framsteg ska användas för att förbättra människan. Transhumanism brukar definieras som en fusion av humanism och futurism.

Frågan är nu om Sverige och några av de andra framgångsrika länderna i Europa och i Amerika ska lyckas behålla sina tätpositioner, när Nationalstaterna i västvärlden utmanas i den största samhällsomvandlingen någonsin i mänsklighetens historia.

Tre avgörande utmaningar

1) “Mer än hälften av dagens jobb har automatiserats inom 10 år” och “människorna behövs inte när datorer tar över”.  Nya tekniska innovationer, än mer omfattande än Industrialismens, beräknas ge en fortsatt befolkningsökning till 11 miljarder invånare på jorden år 2050.

2) Västerlandets vetenskapslogik utmanas av nya omstörtande upptäckter inom Nano-, Bio-, Info- och Cogni-teknikerna och av Kvantfysikens och Kvantmekanikens brist på all slags gängse logik.

3) Trots samhällets stora satsningar på att diagnostisera och bota sjukdom, upplevs ändå en ökad ohälsa i form av stress och psykisk ohälsa, hjärtkärlsjukdom, övervikt och diabetes, allergi, cancer och smärttillstånd.

En ny välfärdsmodell

De omvälvande sociala och ekonomiska effekterna av datorisering och robotisering borde vara huvudtema i den politiska debatten. Ändå diskuteras jobb, som om ökad efterfrågan i ekonomin fortfarande leder till fler traditionella jobb. Skälet är att förutan dessa jobb fungerar inte den nuvarande ekonomiska välfärdsmodellen, där lön på arbete utgör samhällets skattebas. Ett faktum är att endast en kort tid under industriepoken har denna s.k. Arbetslinje fungerat. Så länge som människor behövdes för att sköta maskiner. Men när maskinerna börjar sköta sig själva är Arbetslinjens tid förbi.
Samtidigt fortskrider samhällsomvälvningen i ökad takt. Otaliga nya möjligheter öppnas. Produkter och tjänster görs mångdubbelt effektivare och till lägre priser. En fascinerande utveckling, ännu mer omvälvande än när för drygt 100 år sedan jordbruksepoken övergick i industriepoken. Då liksom nu borde vi bemöda oss att dra full nytta av epokskiftet - till glädje för hela befolkningen.

Bortom politikens vänster-höger-tänkande växer en ny samhällsuppfattning fram byggd på empati och helhetstänkande. För att möta utmaningar, som en minskande del av befolkningen sysselsatt med traditionella lönejobb utgör, vill Kreaprenör® bidra till att skapa en ny välfärdsmodell, som utgår ifrån FN:s deklaration om alla människors lika värdighet. Människor måste garanteras värdighet därför att vi existerar, och inte bara om vi presterar.

Politiskt arbetar partiet Enhet för det man kallar Existenslinjen, vilket innebär att alla medborgare får en garanterad basinkomst utan krav på motprestation. Lönebeskattningen tas successivt bort, vilket finansieras med ökade avgifter på landets gemensamma naturresurser och genom att successivt avveckla Arbetslinjens kostsamma samt godtyckliga fördelningssystem.    

Som ett direkt resultat stiger efterfrågan på mänskligt arbete. Valfriheten ökar, när alla får mer tid för sina barn, för gamla och för sjuka. Det blir lättare att ta deltidsjobb eller säsongjobb och att ta ledigt, när man behöver en viloperiod eller vill fortbilda sig. Alla får en bättre förhandlingsposition på arbetsmarknaden. Jobben fördelas på fler. Det blir lättare att starta nya småföretag inom alla nya servicebranscher. Stress och sjukdom kommer att minska, när ingen behöver oroa sig över att bli vräkt från sin bostad eller att inte ha mat för dagen. Lokalsamhällena stärks och kreativiteten kan blomstra. Läs om projekt Dalarö här.

Hjärnans frihet – integritet i det transparenta samhället

Sverige är världsledande vad gäller Artificiell Intelligens (AI) och Ubiquitous Computing (The Internet of everything).
   Hjärnforskning och dess nya möjligheter att utforska och påverka hjärnans funktioner gör att forskarna ser fantastiska framtidsmöjligheter. Utmaningen är att se till att den nya teknikens landvinningar kommer alla människor till nytta på ett etiskt försvarbart sätt.
   Kreaprenör® arbetar med att informera beslutsfattare, lagstiftare och allmänheten för att sprida information om vad som verkligen händer inom forskningen på detta område för att bl.a.bidra till att få igång en etisk debatt. 
Läs om projektet Hjärnans frihet här.

Integrativ hälsa med ett balanserat helhetsperspektiv

Sverige har varit ett föregångsland vad gäller välfärd. Nu utmanas vårt kollektiva industrisamhälle. Som orsaker till ny ohälsa anges förändrade arbetsförhållanden p.g.a robotisering, utanförskap, ändrad kosthållning och miljöfaror.
   Kreaprenör® arbetar för att vi i Sverige ska anlägga ett nytt och annorlunda perspektiv på hälsa och sjukdom. Vi vill flytta fokus från sjukvård till friskvård - satsa på att förebygga sjukdom. Vi vill också bredda det skolmedicinska perspektivet och har bl.a. inlett samarbete med LIM - Läkarföreningen för Integrativ Medicin (se vidare FORUM Frisk).
   Vi satsar också på att aktivt förändra synen på "vållare och drabbade" och spegla fler aspekter kring den ökande mängden grova våldsbrott. Se projekt Spegeltalare här. 
   Alla kommer att tjäna på att medborgarna engageras och tar ett större ansvar för sin och familjen hälsa och för sina egna åtaganden och handlingar: patienter, våldsdrabbade, brottslingar, läkare, skattebetalarna och hela samhället.

Avslutning

Mötet avslutades med diskussion och beslut om att bilda arbetsgrupper kring de projekt som presenterats ovan.

Du som är intresserad att delta i någon av våra arbetsgrupper

1) En ny välfärdsmodell
2) Hjärnans frihet och rehabilitering av brottsdrabbade och brottslingar
3) Integrativ hälsa 
4) Lokalsamhälle och destinationsutveckling 

är välkommen att höra av dig till mig via tel eller e-post,
Lars-Olof (LO) Landin Tel: 0708 125 467